นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบ Video Conference ซึ่งกองนิติการเป็นผู้จัดการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณา ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากไม้ และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน พ.ศ. … (ตามมาตรา 18) โดยมีนางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชนนายวิจารณ์ เสนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ และนายพิชัย เอกศิริพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน ได้ร่วมให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อเร่งรัด ขับเคลื่อน ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผ่านร่างอนุบัญญัติฯ ตามพ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ไปแล้ว จำนวน 21 ฉบับ

Leave a Comment

Skip to content