นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุม คกก. กำกับผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัด ทส.

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชั่น Zoom) ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ของตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่วนราชการในสังกัด โดยในส่วนของกรมป่าไม้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ตัวชี้วัดระดับกรมจำนวน 6 ตัวชี้วัด คือ
1. ระดับความสำเร็จของการจัดการหมอกควัน และไฟป่า (Hotspot)
2. จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟู
3. จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
4. การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน
5. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ : จำนวนพื้นที่ป่าไม้ – สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม
6. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย – เข้าครอบครอง

Leave a Comment

Skip to content