นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายอดิศร นุชดำรงค์อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการฯ ในที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ความเห็น ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 มีเรื่องนำเสนอพิจารณา จำนวน 94 คำขอ โดยเป็นคำขอ ดังนี้

  1. คำขอการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 59 คำขอ(19 จังหวัด เนื้อที่รวม 214,622 ไร่ 2 งาน 79.89 ตารางวา)เห็นชอบ 59 คำขอ
  2. คำขออนุญาตเพื่อพิจารณาทั่วไป จำนวน 35 คำขอราชการ 25 คำขอ เห็นชอบ 22 คำขอ ทบทวน 3 คำขอเอกชน 10 คำขอ เห็นชอบ 10 คำขอ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องราวในแต่ละคำขอโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับและถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Leave a Comment

Skip to content