สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงาน จังหวัดเลย

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ณ ห้องประชุมวังสระปทุม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบท ที่ 28 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงาน กปร. กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมชลประทาน กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสทรงติดตามงานฯ ทั้งนี้ ทรงทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริฯ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องจินตคณิตเบื้องต้น กิจกรรมการสอนระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนทำชาใบหม่อนและตัดผม โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเลย และกิจกรรมโปรตีนติดปีก (จิ้งหรีด) การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม โครงการนำร่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร “เห็ดปรุงรส” กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ในพื้นที่จังหวัดเลย โดยผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ได้ถวายรายงานกลุ่มสร้างป่าสร้ายรายได้ พร้อมด้วยนายกานดิษฏ์ สิงหากัน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เลย ได้ถวายรายงานการจัดทำอาคารศูนย์เรียนรู้ของสมาชิก อาคารแปรรูปสมุนไพร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในส่วนของกรมป่าไม้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ นายจิระศักดิ์ ชูความดีรองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสทรงติดตามงาน ดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content