นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญ ประจำสัปดาห์

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญ ประจำสัปดาห์ โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้และมีการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน zoom ไปยังผู้บริหารสำนักส่วนกลางและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนักโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 1. ศูนย์ฯ โควิดกรมป่าไม้ รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อสะสมของกรมป่าไม้ ในขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเป็นลำดับที่ 2 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 78 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาตัว
 2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศมาตรการป้องกัน เนื่องจากมีพระราชกำหนดการบริหารราชการฉุกเฉิน ฉบับที่ 32 ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีหลักเกณฑ์สำคัญ ดังนี้
  • การกำหนดพื้นที่สถานการณ์จำแนกตามเขตพื้นที่จังหวัด ยังให้คงระดับพื้นที่สถานการณ์ในการบังคับใช้มาตรการตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายตามคำสั่งที่ 11/2564 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
  • การบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีการเปลี่ยนแปลงโดยขอให้บุคลาการของหน่วยงานในสังกัด ทส. ที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดปฏิบัติตามประกาศกระทรวง ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เรื่องมาตรการป้องกัน ฉบับที่ 19 ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการประเมินความเหมาะสมของสถานการณ์และมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยปรับเปลี่ยนบางมาตรการ
  • เรื่องการปฏิบัติงาน WFH ยังคงให้มีการปฏิบัติงานไม่เปลี่ยนแปลง 100% โดยขอให้คำนึงถึงการปฏิบัติงานต้องไม่ส่งผลกระทบต่อทางราชการ
 3. วันนี้มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านอยู่ในสถานที่ปฏิบัติงานและเตรียมพร้อมเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีมีการอภิปรายพาดพิงจะได้มีการจัดเตรียมข้อมูลให้กับรัฐมนตรีได้ในทันที และทางกระทรวงฯ ได้ตั้งกลุ่มแอปพลิเคชัน LINE ไว้รองรับการประสานงานในการแจ้งข้อมูล นอกจากนี้ขอให้ทางสำนักแผนงานและสารสนเทศ และส่วนงานภูมิภาค ตั้งกลุ่มแอปพลิเคชัน LINE เพื่อประสานงานติดต่อในการแจ้งข้อมูล
 4. การจัดซื้อ Antigen test ขอให้ตรวจสอบงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อหรือมีแหล่งที่ซื้อหรือไม่ ให้สำนักพื้นที่ที่มีงบดำเนินงานในการจัดซื้อให้เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน
 5. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมป่าไม้อยู่ที่ 84% เป็นลำดับที่ 3 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่วนใหญ่ค่อนข้างเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน
 6. ประชุมหารือในการจัดเตรียมการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 125 ปี ในวันที่ 18 กันยายน 2564

Leave a Comment

Skip to content