นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โดยมีนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบVideo Conference ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ เพื่อเร่งรัด ขับเคลื่อน ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ได้พิจารณาผ่านร่างอนุบัญญัติป่าชุมชนไปแล้ว จำนวน 21 ฉบับ โดยการประชุมครั้งนี้ในวาระที่ 4 ได้พิจารณา ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

Leave a Comment

Skip to content