นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ หารือร่วมกับ อบก. ในการดำเนินงานโครงการ T-VER

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ หารือร่วมกับ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานโครงการ T-VER ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ ภายใต้ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตจากการปลูก บำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Video Conferenceโดยมี นายภูษิต พรหมมาณพ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เข้าร่วมการหารือ สำหรับการดำเนินงานในโครงการ T-VER เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก และเป็นการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ

Leave a Comment

Skip to content