นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี ครั้งที่ 1/2564

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม
รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก และผู้แทนจากทุกสำนักในส่วนกลาง ในฐานะคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 125 ปี โดยการประชุมดังกล่าวผ่านระบบ Zoom conference ในการนี้นางสาวจิรภา จิตคงสง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอรูปแบบและกิจกรรมที่จะจัดในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี ในลักษณะการจัดงานแบบออนไลน์ ผสมผสานกับการจัดงานในรูปที่ดำเนินการในทุกปี โดยในการจัดงานจะมีการมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลผู้ช่วยเหลือราชการ และมอบโล่ผู้เกษียณอายุราชการแบบออนไลน์ รวมทั้งให้มีการบันทึกเทป อดีตผู้บริหารกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ หน่วยงานพันธมิตร และประชาชนทั่วไปให้กล่าวอวยพร และเสนอแนวทางการดำเนินงานของกรมป่าไม้ในปีต่อไป ในรูปแบบออนไลน์ และเผยแพร่ในช่องทางเพจกรมป่าไม้ โดยการไลฟ์สด ผ่าน Facebook Live และ Zoom Video Conferenceและในช่วงท้ายจะมีพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ปลูกป่าในใจคน บริเวณชั้น 1 อาคารเทียมเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ซึ่งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว จะบอกเล่าความเป็นกรมป่าไม้ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และบอกเล่าความภาคภูมิใจในความเป็นกรมป่าไม้ด้วย

Leave a Comment

Skip to content