นายอดิศร  นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญ ประจำสัปดาห์

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอดิศร  นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญ ประจำสัปดาห์ โดยมี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ และมีการประชุมผ่านระบบ Video Conference ไปยังผู้บริหารสำนักส่วนกลางและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนัก โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  1. ศูนย์ฯ โควิดกรมป่าไม้ รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 2 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ สจป. 3 สาขาแพร่ 1 ราย และ เจ้าหน้าที่ สจป.10 (ราชบุรี) 1 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 71 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 44 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัว จำนวน  26 รายเสียชีวิต 1 ราย
  2. สำนักส่งเสริมการปลูกป่า จัดเตรียมกล้าฟ้าทะลายโจรเพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชน ซึ่งในขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ 400-500 กล้า และจะนำมาเพิ่มอีกในสัปดาห์นี้ประมาณ 2,000 กล้า เพื่อให้บริการประชาชนนำกล้าไม้กลับไปปลูก
  3. อปม. แจ้งในที่ประชุม ขอความร่วมมือจากทุกสำนักจัดเจ้าหน้าที่หน่วยงานละ 5 ราย โดยให้แจ้งรายชื่อไปยังสำนักป้องกันฯ ในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่สภากาชาดไทย หากหน่วยงานใดไม่สามารถจัดหาเจ้าหน้าที่เข้าร่วมได้ ขอให้แจ้งสำนักป้องกันฯ เพื่อจัดหาเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแทน และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของหน่วย นปภ. ซึ่งส่วนกลางได้ตอบแบบสอบถามครบเรียบร้อยแล้ว และยังขาดในส่วนของภูมิภาค 8 สำนัก ได้แก่  เชียงราย ขอนแก่น สระบุรี แม่ฮ่องสอน นครพนม อุบลราชธานี ลำปาง สุราษฎร์ธานี ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ  ขอให้เร่งดำเนินการให้เรียบร้อย
  4. สำนักแผนงานและสารสนเทศ ชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 82.61% กรมป่าไม้อยู่ลำดับที่ 3 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ 83% การเบิกจ่ายในงบต่าง ๆ ค่อนข้างเป็นไปตามแผน มีต่ำกว่าแผนในเรื่องของงบรายจ่ายอื่น สาเหตุจากมีการโอนงบเพิ่มให้ สจป. ส่วนการโอนเปลี่ยนแปลงของแต่ละสำนัก ถ้ามีกรณีพิเศษขอให้รีบดำเนินการภายในสัปดาห์นี้ที่จะต้องโอนเปลี่ยนแปลง
  5. เรื่องคณะกรรมการพิจารณาใช้ประโยชน์ป่าสงวนฯ ขอประชุมกับปลัด ทส. ประมาณวันที่ 30 และขอให้ สจป. ประสาน ทสจ. ถ้ามีหลายจังหวัดผ่าน ทสจ. แล้ว ให้ส่งคำขอภายในสัปดาห์นี้ เพื่อจะได้เสนอเข้ากรรมการภายในสัปดาห์หน้าได้ทัน
  6. รองนายกได้มอบนโยบาย เรื่องของปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยขอให้ สปฟ.ช่วยสรุปและแจ้งเวียน
  7. การเข้าโครงการ G World ปลูกต้นไม้ บริษัทหรือผู้ประกอบการเอกชนรายใหญ่ ที่ต้องการปลูกป่าสามารถเข้ามายื่นเอกสารในการเข้าร่วมโครงการได้ที่ สวพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับเอกสารขอเข้าร่วมโครงการ โดยมี สปฟ. สสป. กอญ. ช่วยรวบรวมเอกสารในการเข้าร่วมโครงการ
  8. ให้ กอญ. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบ ตามมติ ครม. วันที่ 23 สิงหาคม 2564ในเรื่อง 3 มาตรการในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประชาชน ในเรื่องของการขยายเวลาการต่อใบอนุญาต การรับแจ้ง การชำระภาษีหรือเงินอื่นใด ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  โดยงดหรือยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าปรับและขอให้เร่งพัฒนาการให้บริการ e-service เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน

Leave a Comment

Skip to content