นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญ ประจำสัปดาห์

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ และนโยบายสำคัญ ประจำสัปดาห์ โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรมรองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมประชุม และมีการประชุมผ่านระบบ video conference ไปยังผู้บริหารสำนักส่วนกลางและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนักทั่วประเทศ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  1. ศูนย์ฯ โควิดกรมป่าไม้ รายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 ว่า ในขณะนี้กรมป่าไม้มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 62 ราย รักษาหายและกลับบ้านแล้ว จำนวน 39 ราย และอยู่ในระหว่างการรักษาตัว จำนวน 23 ราย
  2. การแจกจ่ายต้นกล้าสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้กับประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมการปลูกป่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก สำหรับในสัปดาห์นี้สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ได้แจกจ่ายกล้าฟ้าทะลายโจรเพิ่มเติม
  3. การดำเนินการโครงการ คทช. เมื่อวานนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ คทช. ได้พิจารณาคำขอจำนวน 176 โครงการ สำหรับคำขอที่ยังดำเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดของพื้นที่ยังไม่เรียบร้อย ขอให้ สจป. ทุกสำนักในพื้นที่เร่งรัดดำเนินการประสานงานกับ ทสจ. จังหวัดที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการหลวงที่ขออนุญาตใช้พื้นที่ ซึ่งในขณะนี้ได้รับแจ้งจาก สจป. ที่เกี่ยวข้องว่าได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
  4. ผลการเบิกจ่ายงาบประมาณของกรมป่าไม้ ประจำสัปดาห์นี้ 84 เปอร์เซ็นต์ ผลการเบิกจ่ายในแต่ละหมวดงบประมาณรายจ่าย ในขณะนี้ จะมีงบดำเนินงานที่ยังคงเบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์ แต่ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐาน
  5. กรมบัญชีกลางได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564

Leave a Comment

Skip to content