นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2564

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference โดยที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้

  1. การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประสบอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่
  2. การอนุมัติเงิน “กองทุนสวัสดิการกรมป่าไม้” เพื่อดำเนินโครงการจัดทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ป่า รักแผ่นดิน” สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)
  3. การอนุมัติเงิน “กองทุนสวัสดิการกรมป่าไม้” เพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึก เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี (ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่)
  4. การร่างระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกรมป่าไม้ พ.ศ. 2564
  5. การพิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการให้บริการของร้านค้าสวัสดิการ กรมป่าไม้ พ.ศ. 2564
  6. การต่อสัญญาร้านค้าสวัสดิการกรมป่าไม้
  7. การอนุมัติเงิน “กองทุนสวัสดิการกรมป่าไม้” เพื่อดำเนินการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ปลูกป่าในใจคน
  8. การอนุมัติเงิน “กองทุนสวัสดิการกรมป่าไม้” เพื่อดำเนินการจัดซื้อกล้องวงจรปิดติดตั้งบริเวณอาคารจอดรถกรมป่าไม้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะภายในอาคารจอดรถและความสะดวกด้านการป้องกัน ดูแลทรัพย์สินของบุคลากรและทางราชการ

Leave a Comment

Skip to content