นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินสนับสนุนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้”

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ และนางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบเงินเพื่อสนับสนุนในการจัดทำสื่อด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ จาก ดร. ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารของบริษัท โดยในส่วนของกรมปาไม้มีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลุูกป่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบด้วย

Leave a Comment

Skip to content