นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมในพิธีเปิดอบรม “การเป็นข้าราชการที่ดี”

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 31 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ แอพพลิเคชั่น Teleconference จากห้องปฏิบัติงาน กรมป่าไม้ โดยพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวมีนาย จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และมีข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจากหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การทำงานเป็นทีมและการพัฒนาเครือข่ายการทำงาน รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ทส. และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสมดุลและเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

Leave a Comment

Skip to content