นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุม คกก. เร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณ 64 ของ ทส.

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ 2564 นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ครั้งที่ 3/2564 โดยมี ผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส.เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference Meeting โดยกรมป่าไม้มี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุม โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้

  1. รายงานการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 2/2564
  2. แจ้งกำหนดสิ้นสุดการเสนอขอเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3. แจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564
  4. รายงานสถานภาพรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานในสังกัด ทส.
  5. รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
  6. รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบเงินกู้โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

Leave a Comment

Skip to content