นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) ของกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2564โดยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

Leave a Comment

Skip to content