นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมเตรียมจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเตรียมการ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อเตรียมจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) ซึ่งในที่ประชุมได้มีการนำเสนอความเป็นมา วิธีการดำเนินงาน และความสำคัญของจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 และการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการต่อต้านการค้าไม้ผิดกฎหมายและการค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 21 และ 22 (The 21st and 22nd meeting of Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade: EGILAT21, EGILAT22) ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานการจัดประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2565

1 thought on “นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมเตรียมจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5”

Leave a Comment

Skip to content