นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสาธิตการบรรเทาความยากจนโดยภาคการป่าไม้ในประเทศไทย

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสาธิตการบรรเทาความยากจนโดยภาคการป่าไม้ในประเทศไทย (Demonstration on Forestry Poverty Alleviation in Thailand) ภายใต้กองทุนนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสาธิตการบรรเทาความยากจนโดยภาคการป่าไม้ในประเทศไทย (Demonstration on Forestry Poverty Alleviation in Thailand) ภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation (MLC) Special Fund) ครั้งที่ 3/2564 โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 64) และการนำเสนอแผนการดำเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยในที่ประชุมได้มีการหารือกันอย่างกว้างขว้าง ตลอดจนได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยฝ่ายเลขาจะนำไปปรับปรุงและปฏิบัติต่อไป

Leave a Comment

Skip to content