นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอในการแบ่งส่วนราชการภายในกรมป่าไม้

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือ เพื่อจัดทำข้อเสนอการแบ่งส่วนราชการภายในกรมป่าไม้ ที่ขอจัดตั้งหน่วยงาน 2 หน่วย ได้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ผู้แทนกลุ่มนิติการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอ และมีมติให้กรมป่าไม้เพิ่มเติมข้อมูลเป้าหมายงานและผลกระทบ พร้อมทั้งปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยจะนัด หารือเพื่อจัดทำข้อเสนอการแบ่งส่วนราชการภายในกรมป่าไม้ครั้งต่อไปในกลางเดือนกันยายน 2564

Leave a Comment

Skip to content