นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามการแต่งตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด ร่วมกับโดยมีนางนัทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทั้ง 23 สำนัก ผ่านระบบ Video conference โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าในการแต่งตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด และการเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ของแต่ละจังหวัด โดยประธานได้เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการแต่งตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการฯของแต่ละจังหวัดโดยเร็วที่สุด เพื่อให้การดำเนินงานด้านป่าชุมชนบรรลุตามแผนงานที่ตั้งไว้ และเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน

Leave a Comment

Skip to content