มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ผนึกกำลัง 7 หน่วยงาน เตรียมจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในพื้นที่ต้นน้ำ ช่วยเตือนภัยบรรเทาความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 16 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อเป็นการสนองพระดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการดำเนินโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัด ข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ซึ่งจะทำให้เกิดระบบการเฝ้าระวังและการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม อันจะช่วยลดหรือบรรเทาความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสนองพระดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

Leave a Comment

Skip to content