นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา.  14.30 น. นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563  โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางทุกสำนัก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านแผนงานและงบประมาณ โดยในการประชุมดังกล่าวได้ถ่ายทอดผ่าน Video Conferecneไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 – 13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ณ ห้องประชุม1 อาคารเทียมกฤส กรมป่าไม้

      ในการประชุมครั้งนี้ ประธานได้ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมการในการจัดทำแผนงานงบประมาณ ตลอดจนเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายในงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (ไปพลางก่อน) และเตรียมความพร้อมในการทำงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายหลังพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ประกาศใช้แล้ว  สำหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2653 กรมป่าไม้ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,375.5743 ล้านบาท และสำนักงบประมาณ กำหนดให้หน่วยงานจัดส่งเงินงบประมาณจัดสรรภายใน 5 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติจัดสรร โดยจัดสรรแผนงบประมาณเต็มปีงบประมาณ  และเมื่อหน่วยงานปฏิบัติได้รับแผนแล้ว จะต้องรายงานให้ส่วนราชการทราบภายใน 15 วัน และขอให้หน่วยงานปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพราะหากล่าช้า จะส่งผลต่อการขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่อยู่ระหว่างขอจัดสรรในขณะนี้

Leave a Comment

Skip to content