ยิ น ดี ต้ อ น รั บ . . . ส่ ว น ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่    สำ นั ก บ ริ ห า ร ก ล า ง
หนังสือเวียนทั้งหมด
ชื่อเรื่อง ชั้นความเร็ว เลขหนังสือ ลงวันที่
iconมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้เกี่ยวกับพนักงานราชการ ปกติ  1601.3/ว14982 28  ก.ย. 2559
iconคุณลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งพนักงานราชการกรมป่าไม้ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563)  ด่วนที่สุด 1601.3/ว14981 28  ก.ย. 2559
icon(ร่าง) การจัดทำสัญญาจ้างและต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการในสังกัดสำนักบริหารกลาง กรอบรอบที่ 4 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563) (801.54 kB)
iconแบบฟอร์มสัญญาจ้าง 2559 (276 kB)
iconใบรับรองแพทย์ (ให้ใช้แบบฟอร์มนี้ หรือที่มีรายละเอียดครบตามนี้เท่านั้น) (37.51 kB)
ด่วนที่สุด    
iconการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (1.6 MB) ด่วนที่สุด  1601.3/ว14727 22  ก.ย. 2559
iconการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ ครึ่งปีหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (626.14 kB)
iconแบบ PM3/1 ลูกจ้างประจำ (38.5 kB)
ด่วนที่สุด  1601.3/ว14726 22  ก.ย. 2559
iconแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ (525.52 kB)  ปกติ 1601.3/ว14622 21  ก.ย. 2559
iconหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานราชการกรมป่าไม้ (324.01 kB)  ปกติ 1601.3/ว14585 20  ก.ย. 2559
icon(ร่าง) ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งพนักงานราชการของกรมป่าไม้   ด่วนที่สุด 1601.3/5019 20  ก.ย. 2559
iconบัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ  ปกติ 1601.3/ว4970 19  ก.ย. 2559
iconการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐที่ ก.พ.รับรอง  ปกติ 1601.3/ว4914 16  ก.ย. 2559
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ด่วนที่สุด 1601.3/ว4729 9  ก.ย. 2559
iconการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไปกรมป่าไม้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (728.25 kB)    ด่วนที่สุด 1601.3/ว14008 9  ก.ย. 2559
iconสำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาของพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ผู้ช่วยช่างไม้ และพนักงานเพาะชำ) (335.58 kB)
iconแบบฟอร์มแบบสำรวจวุฒิพนักงานยราชการ (10.83 kB)
  ด่วนที่สุด 1601.3/ว4490 29 ส.ค. 2559
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการรประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (4.6 MB) ปกติ 1601.3/ว12945 23 ส.ค. 2559
iconการจัดทำข้อมูลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (1.25 MB)    ด่วนที่สุด 1601.3/ว4234 16 ส.ค. 2559 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595