ยิ น ดี ต้ อ น รั บ . . . ส่ ว น ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่    สำ นั ก บ ริ ห า ร ก ล า ง
หนังสือเวียนทั้งหมด
ชื่อเรื่อง ชั้นความเร็ว เลขหนังสือ ลงวันที่
iconแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่ พิเศษ (สปพ.) และเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำกรมป่าไม้   ปกติ 1601.3/ว8002 31 พ.ค. 2559
iconกรอบการสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพรายบุคคลของข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมป่าไม้ ตำแหน่งเป้าหมายนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ (471.45 kB)   ปกติ 1601.3/ว7896 30 พ.ค. 2559
iconทุนรัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP-JICA TCTP และทุนรัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP (614.86 kB)  ด่วนที่สุด  1601.3/ว2710 27 พ.ค. 2559
iconประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ระดับการประเมินและร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับของข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ (ยกเว้นระดับเชี่ยวชาญ) ประเภททั่วไป วันที่ 1 เมษายน 2559 (709.24 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว7741 26 พ.ค. 2559
iconการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2559 (719.36 kB)  ด่วนที่สุด 1601.3/ว282 26 พ.ค. 2559
iconให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักบริหารกลางไปปฏิบัติราชการ  ปกติ 1601.3/2740 27 พ.ค. 2559
iconประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2      
iconนโยบายการบริหารบุคคล (288.29 kB)  ด่วนที่สุด 0201.3/ว2958 7 ส.ค. 2558
iconขอเปลี่ยนสถานที่สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 ตำแหน่ง (491.25 kB)   ด่วนที่สุด 1601.3/ว2508 16 พ.ค. 2559
iconประกาศรายชื่อผู้มีผลปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมากของสำนักบริหารกลาง (2.49 MB)  ปกติ 1601.3/ว2379 11 พ.ค. 2559
iconการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 เมษายน 2559 (634.8 kB)  ด่วนที่สุด 1601.3/ว6773 10 พ.ค. 2559
iconขอส่งสำเนาประกาศเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1.43 MB) ปกติ 1601.3/ว6593 3 พ.ค. 2559
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 ตำแหน่ง ในสังกัดกรมป่าไม้ (3.81 MB)  ด่วนที่สุด  1601.3/6517 3 พ.ค. 2559
iconบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) ของสำนักบริหารกลาง (890.13 kB) ปกติ   29 เม.ย. 2559
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (354.75 kB) ปกติ 1601.3/ว6215 25 เม.ย. 2559 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595