เรียน ผู้ที่สนใจสมัครงานทุกท่าน ตามที่มีเว็บไซต์รับสมัครงานได้เผยแพร่ข่าวการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 185 อัตรา นั้น กรมป่าไม้ ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า ขณะนี้ยังมิได้มีการประกาศรับสมัครพนักงานราชการดังกล่าวแต่ประการใด ข้อมูลดังกล่าวที่นำไปประกาศนั้น เป็นการนำไปจาก (ร่าง) เอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ เพื่อพิจารณาเท่านั้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น ขอให้เว็บไซต์ที่ได้นำข้อมูลไปเผยแพร่ กรุณาลบประกาศดังกล่าว
สำนักบริหารกลาง
 

หนังสือเวียนทั้งหมด
ชื่อเรื่อง ชั้นความเร็ว เลขหนังสือ ลงวันที่
iconการพิจารณาให้พนักงานราชการทั่วไปได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (1.56 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว18145 8 พ.ย. 2559
iconการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (2.85 MB)  ด่วนที่สุด 1601.3/ว17622 31  ต.ค. 2559
iconให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ (808.17 kB)  ปกติ  1601.3/ว5798 26  ต.ค. 2559
iconการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ  ปกติ 1601.3/ว5740 26  ต.ค. 2559
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (575.11 kB) ปกติ  1601.3/16834 21  ต.ค. 2559
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (572.45 kB) ปกติ  1601.3/16833 21  ต.ค. 2559
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (656.88 kB)  ปกติ  1601.3/ว16832 21  ต.ค. 2559
iconให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ปกติ  1601.3/ว16243 13  ต.ค. 2559
iconการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไปกรมป่าไม้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (247.61 kB)  ด่วนที่สุด  1601.3/ว16137 11  ต.ค. 2559
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ (496.72 kB)
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ (496.72 kB)
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ (496.72 kB) (403.02 kB)
ปกติ   10  ต.ค. 2559
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการรประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ปกติ 1601.3/ว15572 4  ต.ค. 2559
iconกรอบอัตราพนักงานราชการของกรมป่าไม้ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563) (690.07 kB)  ด่วนที่สุด  1601.3/ว15147 29  ก.ย. 2559
iconการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสร้างความผาสุขและความผูกพันธ์ของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน (389.2 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว5218 28  ก.ย. 2559
iconขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ คร้งที่ 6/2559 ด่วนที่สุด 1601.3/ว5194 28  ก.ย. 2559
iconแนวทางการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการกรมป่าไม้ กรอบรอบที่ 4 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563) ด่วนที่สุด 1601.3/ว14983 28  ก.ย. 2559 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595