หนังสือเวียนทั้งหมด
ชื่อเรื่อง ชั้นความเร็ว เลขหนังสือ ลงวันที่
iconการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560) (514.75 kB) ด่วนที่สุด  1601.3/ว6154 29 มี.ค. 2560
iconประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ (917.78 kB)
iconแบบบัญชีฯ ประกอบการเลื่อนค่าตอบแทน 2560 (แบบ1-แบบ5) (22.52 kB)
iconแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้(แนบท้ายประกาศฯ) (43.24 kB)
iconคำอธิบายการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ (90.01 kB)
iconการกำหนดระดับและพฤติกรรมบ่งชี้หรือตัวอย่างพฤติกรรมของสมรรถนะหลัก สำหรับตำแหน่งในกลุ่มงานบริการ เทคนิคทั่วไป บริหารทั่วไป และวิชาชีพเฉพาะ ของพนักงานราชการกรมป่าไม้ (78.78 kB)
iconแบบฟอร์มการมอบหมายงาน (PM3) (31.5 kB)
ด่วนที่สุด 1601.3/ว6094  28 มี.ค. 2560
iconให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ (416.33 kB)  ปกติ  1601.3/ว1703  23 มี.ค. 2560
iconให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งในแต่ละระดับ (2.17 MB)   ปกติ 1601.3/ว5545  20 มี.ค. 2560
iconรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (46.34 kB)  ปกติ 1601.3/ว5504 20 มี.ค. 2560
iconการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2560 (1.42 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว5391 17 มี.ค. 2560
iconการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ ครึ่งปีแรก วันที่ 1 เมษายน 2560 (389.24 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว5054 14 มี.ค. 2560
iconขอเชิญร่วมค้นหา 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี (152.5 kB) ปกติ 1601.3/ว1472  14 มี.ค. 2560
iconการคัดเลือกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื้อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (432 kB) ปกติ 1601.3/ว1458  14 มี.ค. 2560
iconประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน (159.5 kB) ปกติ    
iconการบริหารวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ กรมป่าไม้ (906.62 kB) ปกติ  1601.3/ว4907 13 มี.ค. 2560
iconซักซ้อมความเข้าใจการขอรับเงินทดแทนการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (1.22 MB) ปกติ  1601.3/ว4338 3 มี.ค. 2560
iconรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง ในกรมป่าไม้ (647.31 kB) ปกติ  1601.3/ว4337 3 มี.ค. 2560
iconการจัดหน่วยงานภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ (474.18 kB) ปกติ 1601.3/ว4323 3 มี.ค. 2560
iconประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (935.73 kB) ปกติ 1601.3/ว4096  2 มี.ค. 2560 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595