ยิ น ดี ต้ อ น รั บ . . . ส่ ว น ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่ สำ นั ก บ ริ ห า ร ก ล า ง

ประชาสัมพันธ์

     มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในการสั่งเลิกจ้างพนักงานราชการในระหว่างสัญญาจ้าง
     คู่มือการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
     ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
     การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 เมษายน 2557
     ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
     ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (เพิ่มเติม)
     การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
     การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เข้าไปดูที่ dpis.forest.go.th:8080/admin/index.html

ชื่อเรื่อง  ชั้นความเร็ว เลขที วันที่ส่ง
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2.63 MB)  ด่วนที่สุด  1601.3/ว2380  23/05/2557
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (4.95 MB) ปกติ  1601.3/ว6183 08/05/2557
iconรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการปลูกป่า (นักวิชาการป่าไม้ เชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ 175 สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ (90.74 kB)  ด่วนที่สุด  1601.3/ว5686  29/04/2557
iconเลื่อนการประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนัก วิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (129.61 kB)  ปกติ   22/04/2557
iconการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (424.85 kB) ปกติ   22/04/2557
iconการแต่งตั้งข้าราชการ (7.59 MB) ปกติ 1601.3/ว1586  08/04/2557
iconเลื่อนข้าราชการ (275.17 kB)  ด่วนที่สุด  1601.3/ว4687  03/04/2557
iconให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (323.19 kB)  ปกติ 16207.1/4420  31/03/2557
iconให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (297.98 kB)  ปกติ  16207.1/4345  28/03/2557
iconการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2557 (1.13 MB) ด่วนที่สุด  1601.3/ว4316  28/03/2557
iconขอส่งสำเนาประกาศเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1.1 MB)  ปกติ  1601.3/ว4226 27/03/2557
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ (ภาค ค.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (272.87 kB)  ปกติ    24/03/2557


 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595