ยิ น ดี ต้ อ น รั บ . . . ส่ ว น ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่ สำ นั ก บ ริ ห า ร ก ล า ง

ประชาสัมพันธ์

     ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ (ภารกิจด้านบริหารกลาง)
     การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 เมษายน 2557
     ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
     ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (เพิ่มเติม)
     การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
     การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เข้าไปดูที่ dpis.forest.go.th:8080/admin/index.html
     การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 ตุลาคม 2556

ชื่อเรื่อง  ชั้นความเร็ว เลขที วันที่ส่ง
 iconให้ข้าราชการปฏิบัติราชการและมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (440.77 kB)  ปกติ  1601.3/ว2142 18/02/2557
 iconการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ (532.38 kB)  ปกติ 1601.3/ว1971 13/02/2557
 iconรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1.59 MB)
iconใบสมัคร hipps รุ่นที่ 10 (79 kB)
 ปกติ  1601.3/ว1884 12/02/2557
 iconให้พนักงานราชการได้รับการปรับค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว วันที่ 1 มกราคม 2557 (2.43 MB)  ด่วนที่สุด 1601.3/1873 11/02/2557
 iconการคัดเลือกข้าราชการผู้ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้าราชการพลเรือนผู้ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (126.74 kB)   ปกติ 1601.3/ว1758  10/02/2557
 iconรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ (755.88 kB)  ปกติ    04/02/2557
 iconแก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปช่วยปฏิบัติราชการ (1.61 MB)   ปกติ  1601.3/ว1494 04/02/2557
 iconการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (1 มกราคม 2557) (838.38 kB)  ปกติ  1601.3/ว1461 04/02/2557
 iconรายงาน ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2556-2558 (323.55 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว1395  03/02/2557
 iconกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ (90.94 kB)  ปกติ     01/02/2557
 iconประกาศ กำหนดการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (670.28 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว443 31/01/2557
 iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (2.12 MB)   ปกติ  1601.3/ว1218 29/01/2557


 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595