ยิ น ดี ต้ อ น รั บ . . . ส่ ว น ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่    สำ นั ก บ ริ ห า ร ก ล า ง
ชื่อเรื่อง  ชั้นความเร็ว เลขที วันที่ส่ง
iconหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติการใช้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (659.41 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว2497 13/02/2558
iconการจัดทำกรอบพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 (226.67 kB)
iconแบบฟอร์มการกำหนดกรอบตำแหน่งพนักงานราชการ  พ.ศ. 2560-2563 (39 kB)
 ด่วนที่สุด 16013./ว748  12/02/2558
icon(ร่าง)แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (769.87 kB) ปกติ    
iconขอให้ตรวจสอบรายชื่อพนักงานราชการที่สิ้นสุดสัญญาจ้างเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งจะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (654.8 kB)  ด่วนที่สุด 1601.3/1657   02/02/2558
iconให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ (272.9 kB) ปกติ 1601.3/ว1184 26/01/2558
iconรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (844.12 kB)
iconใบสมัคร HiPPs (97 kB)
ปกติ 1601.3/ว1130 23/01/2558
iconประกาศกรม ป่าไม้ เรื่อง ระดับการประเมินและร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับของข้าราชการ พลเรือนสามัญประเภทวิชาการ (ยกเว้นระดับเชี่ยวชาญ) และประเภททั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (181.94 kB)  ด่วนที่สุด 1601.3/ว1067 22/01/2558
iconการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (275.2 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว1066  22/01/2558
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (2.76 MB) ปกติ 1601.3/ว791 19/01/2558
iconราย ชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับ ต้น ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินฯ โดยวิธีสัมภาษณ์ (4.9 MB) ด่วนที่สุด  1601.3/ว283 19/01/2558
iconการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (2.48 MB)  ด่วนที่สุด 1601.3/19349  23/12/2557
iconซักซ้อมแนวปฏิบัติกรณีการเลิกจ้างพนักงานราชการ (กรณีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี) (796.5 kB)  ปกติ 1601.3/ว18746  17/12/2557


 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595