หนังสือเวียนทั้งหมด
ชื่อเรื่อง ชั้นความเร็ว เลขหนังสือ ลงวันที่
iconการประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ด่วนที่สุด 1601.3/ว18986 3 ต.ค. 2560
iconตรวจสอบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่มีงบประมาณในการจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด 1601.3/ว5627 29 ก.ย. 2560
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ปกติ 1601.3/ว18569 27 ก.ย. 2560
iconการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไปกรมป่าไม้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560  ด่วนที่สุด  1601.3/ว17802  15 ก.ย. 2560
iconเกณฑ์การประเมินบุคคลในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้  ปกติ    1601.3/ว15586 18 ส.ค. 2560
iconการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้
iconแบบข้อมูลบุคคลประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
 ด่วนที่สุด   1601.3/ว15585  18 ส.ค. 2560
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ปกติ 1601.3/ว15233 16 ส.ค. 2560
iconระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละที่ได้รับเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ ปกติ 1601.3/ว15227  16 ส.ค. 2560
iconการจัดทำข้อมูลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2560
iconแบบสำรวจข้อมูลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนของกรมป่าไม้ (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560)
 ด่วนที่สุด 1601.3/ว4483 9 ส.ค. 2560
iconขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  ปกติ 1601.3/14756 8 ส.ค. 2560
iconการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้  ปกติ   8 ส.ค. 2560
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ ปกติ   27 ก.ค. 2560
iconขออนุมัติแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด  1601.3/ว12575  13 ก.ค. 2560
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ปกติ  1601.3/ว11938 4 ก.ค. 2560
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ด่วนที่สุด  1601.3/ว10842 15 มิ.ย. 2560 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595