ยิ น ดี ต้ อ น รั บ . . . ส่ ว น ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่    สำ นั ก บ ริ ห า ร ก ล า ง
หนังสือเวียนทั้งหมด
ชื่อเรื่อง ชั้นความเร็ว เลขหนังสือ ลงวันที่
iconรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อ เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี้ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่งในกรมป่าไม้ (713.12 kB)  ด่วนที่สุด 1601.3/ว2774 19 ก.พ. 2559
iconการจัดทำข้อมูลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 เมษายน 2559 (276.6 kB)  ปกติ 1601.3/ว960 17 ก.พ. 2559
iconการเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559  ด่วนที่สุด 1601.3/ว670  4 ก.พ. 2559
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (7.95 MB) ด่วนที่สุด  1601.3/ว675 3 ก.พ. 2559
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2.09 MB)  ด่วนที่สุด  1601.3/ว694 3 ก.พ. 2559
iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และกำหนดการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1.77 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว560 29 ม.ค. 2559
iconขอให้แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ (153.52 kB) ปกติ  1601.3/ว528 27 ม.ค. 2559
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 ตำแหน่ง ในสังกัดกรมป่าไม้
iconเอกสารแนบ 3
iconเอกสารแนบ 4
 ด่วนที่สุด 1601.3/ว1311  26 ม.ค. 2559
iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และกำหนดการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1.37 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว481  25 ม.ค. 2559
iconแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ (246.37 kB)  ปกติ 1601.3/ว1096 20 ม.ค. 2559
iconบัญชีรายชื่อผูัผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ ของสำนักบริหารกลาง (859.07 kB)  ปกติ   15 ม.ค. 2559
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (331.87 kB)  ปกติ 1601.3/ว547  12 ม.ค. 2559
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558  ด่วนมาก ศธ 0201.4/4750  19 พ.ย. 2558
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ ของสำนักบริหารกลาง (824.98 kB)  ปกติ    8 ม.ค. 2559
iconรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผล งานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง ในกรมป่าไม้ (745.11 kB) ด่วนที่สุด  1601.3/ว248  7 ม.ค. 2559 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595