ยิ น ดี ต้ อ น รั บ . . . ส่ ว น ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่    สำ นั ก บ ริ ห า ร ก ล า ง
หนังสือเวียนทั้งหมด
ชื่อเรื่อง ชั้นความเร็ว เลขหนังสือ ลงวันที่
       
       
       
       
       
       
       
       
       
iconประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท บริหารระดับต้น ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ด่วนที่สุด 1601.3/ว3489  7 ก.ค. 2559
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของสำนักบริหารกลาง (655.48 kB)     30 มิ.ย. 2559
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการรประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ด่วนที่สุด  1601.3/9841 30 มิ.ย. 2559
icon(ร่าง) แผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุขและความผูกพันธ์ของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 (1.63 MB) ด่วนที่สุด  1601.3/ว3250  24 มิ.ย. 2559
iconสำรวจข้อมูลพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทีกษ์ป่า ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า และเจ้าหน้าที่ตรวจป่า (405.79 kB)
iconแบบฟอร์มแบบสำรวจ (15.97 kB)
 ด่วนที่สุด 1601.3/ว3244 24 มิ.ย. 2559
iconประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ปกติ    22 มิ.ย. 2559 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595