ยิ น ดี ต้ อ น รั บ . . . ส่ ว น ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่    สำ นั ก บ ริ ห า ร ก ล า ง
หนังสือเวียนทั้งหมด
ชื่อเรื่อง ชั้นความเร็ว เลขหนังสือ ลงวันที่
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (398.01 kB) ปกติ 1601.3/ว17616 14 ต.ค. 2558
iconการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (1.05 MB)  ด่วนที่สุด 1601.3/ว17535 13 ต.ค. 2558
iconรายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจ ในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (410.24 kB   ปกติ  1601.3/ว17431 12 ต.ค. 2558
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ โดยวิธีการสัมภาษณ์ (2.06 MB  ด่วนที่สุด  1601.3/ว5509 9 ต.ค. 2558
iconแนวทางการให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง (777.64 kB   ด่วนที่สุด  1601.3/ว16551 28 ก.ย. 2558
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (405.53 kB)   ด่วนที่สุด 1601.3/ว5158  24 ก.ย. 2558
iconการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ ครึ่งปีหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (407.58 kB   ปกติ   1601.3/ว15980  16 ก.ย. 2558
iconประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท บริหารระดับต้น ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (9.04 MB)
iconแบบฟอร์มใบสมัคร (110.5 kB)
  ด่วนที่สุด 1601.3/ว4951 16 ก.ย. 2558
iconการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไปกรมป่าไม้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (1.01 MB    ด่วนที่สุด   1601.3/ว15979  16 ก.ย. 2558
iconซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ (1.24 MB  ปกติ 1601.3/ว4826 10 ก.ย. 2558
iconบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ ของสำนักบริหารกลาง (140.7 kB   ปกติ    10 ก.ย. 2558
iconการจัดทำข้อมูลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (486.22 kB   ด่วนที่สุด 1601.3/ว4610  2  ก.ย. 2558
iconรายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก (522.17 kB)   ด่วนที่สุด   1601.3/ว14758 31 ส.ค. 2558
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ ของสำนักบริหารกลาง (147.13 kB)  ปกติ   27 ส.ค. 2558
iconการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2558 (692.9 kB   ด่วนที่สุด  1601.3/ว832 21 ส.ค. 2558 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595