ยิ น ดี ต้ อ น รั บ . . . ส่ ว น ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่ สำ นั ก บ ริ ห า ร ก ล า ง

ประชาสัมพันธ์

     - การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (UNDO)
     - ตัวอย่างและแบบฟอร์มการคำนวน UNDO
     - หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
    - เอกสารการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (่Job Description) ของกรมป่าไม้"
     - template หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
     - แบบฟอร์ม JD ใหม่
     - ตัวอย่าง แบบฟอร์ม JD ใหม่
     - ตัวอย่างของคำกริยาสำหรับงานที่ต้องบริหารจัดการ
     - เกณฑ์การกำหนดประเภทของบุคลากรภาครัฐ
     - แบบ 2 ถึง 5 ex
     - ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
      แบบฟอร์มสอบพนักงานราชการ
     1.คำสั่งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ธุรการ(ปวช)

     2.เรียกผู้สอบแข่งขันมาสมัครฯ (ใหม่)
     3.ใบสมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
     4.บัตรประจำตัวสอบ (หน้า)
     5.บัตรประจำตัวสอบ (หลัง)
     6.ประกาศผู้ได้รับการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลใช้บัญชี ส.ส่งเสริม
     7.ตารางคะแนนสอบสัมภาษณ์
     8.ประกาศ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อจัดจ้าง
     9.หนังสือสละสิทธิ์กับหน่วยงานเดิม
     มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในการสั่งเลิกจ้างพนักงานราชการในระหว่างสัญญาจ้าง
     คู่มือการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
     ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
     การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 เมษายน 2557
     การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เข้าไปดูที่ dpis.forest.go.th:8080/admin/index.html

ชื่อเรื่อง  ชั้นความเร็ว เลขที วันที่ส่ง
iconขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (สำรอง) (338.81 kB) ปกติ 1601.3/15759  28/10/2557
iconขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (335.47 kB)  ปกติ  1601.3/15758 28/10/2557
iconแบบสำรวจจำนวนข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการที่มีปัญหาสุขภาพช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และทุพพลภาพ (5.13 MB) ด่วนที่สุด  1601.3/ว5135 8/10/2557
iconให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปช่วยราชการ (848.59 kB) ปกติ  1601.3/ว14831  7/10/2557
iconรายงาน ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการ ปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (310.99 kB) ปกติ 1601.3/ว14506 7/10/2557
iconขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (360.34 kB) ปกติ  1601.3/14341  1/10/2557
iconประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมป่าไม้ (253.69 kB) ปกติ   30/09/2557
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (2.46 MB) ปกติ 1601.3/ว14175 18/09/2557 
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (123.13 kB) ปกติ   18/09/2557
iconการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (1.87 MB)
iconแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ1) (61 kB)
 ด่วนมาก 1601.3/ว13689 18/09/2557
iconการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ กรมป่าไม้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (312.37 kB)
iconแบบบัญชีรายชื่อ (20.23 kB)
 ด่วนมาก  1601.3/ว13647 17/09/2557
iconให้ พนักงานราชการพ้นจากราชการเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้างเนื่องจากอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ซึ่งจะต้องเกษียญอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1.08 MB)  ด่วนมาก 1601.3/ว13587 16/09/2557


 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595