ยิ น ดี ต้ อ น รั บ . . . ส่ ว น ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่ สำ นั ก บ ริ ห า ร ก ล า ง

ประชาสัมพันธ์

     มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในการสั่งเลิกจ้างพนักงานราชการในระหว่างสัญญาจ้าง
     คู่มือการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
     ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
     การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 เมษายน 2557
     ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
     ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (เพิ่มเติม)
     การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
     การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เข้าไปดูที่ dpis.forest.go.th:8080/admin/index.html

หนังสือเวียน
ชื่อเรื่อง ชั้นความเร็ว เลขที วันที่ส่ง
iconขอให้ไปรายงานตัวเพื่อการบรรจุเข้ารับราชการ (526.65 kB) ปกติ 1601.3/ว17124 21/11/2557
iconขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ (นางวันเพ็ญ ศรีทอง) (323.62 kB) ปกติ 1601.3/16485 11/11/2557
iconขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ (นางอัจฉรา รอดประพัฒน์) (319.35 kB) ปกติ 1601.3/16484 11/11/2557
iconขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ (นางสาวชุลีรัตน์ อุไรรัตน์) (323.65 kB) ปกติ 1601.3/16483 11/11/2557
iconขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ (นส.ภรภัทร แสนพลเมือง) (321.13 kB) ปกติ 1601.3/16482 11/11/2557
iconการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (808.96 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว16176 05/11/2557
iconขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (สำรอง) (338.81 kB) ปกติ 1601.3/15759 28/10/2557
iconขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (335.47 kB) ปกติ 1601.3/15758 28/10/2557
iconแบบสำรวจจำนวนข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการที่มีปัญหาสุขภาพช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และทุพพลภาพ (5.13 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว5135 08/10/2557
iconให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปช่วยราชการ (848.59 kB) ปกติ 1601.3/ว14831 07/10/2557
iconรายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (310.99 kB) ปกติ 1601.3/ว14506 01/10/2557
iconขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (360.34 kB) ปกติ 1601.3/14341 30/09/2557
iconประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมป่าไม้ (253.69 kB) ปกติ   30/09/2557
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (2.46 MB) ปกติ 1601.3/ว14175 26/09/2557
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (123.13 kB) ปกติ   18/09/2557
iconการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (1.87 MB)
iconแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ1) (61 kB)
ด่วนที่สุด 1601.3/ว13689 18/09/2557
iconการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ กรมป่าไม้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (312.13 kB)
iconแบบบัญชีรายชื่อ (20.23 kB)
ด่วนที่สุด 1601.3/ว13647 17/09/2557
iconให้พนักงานราชการพ้นจากราชการเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้างเนื่องจากอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ซึ่งจะต้องเกษียญอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1.08 MB) ด่วนมาก 1601.3/ว13587 16/09/2557
iconการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ ครึ่งปีหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (4.44 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว13465 12/09/2557
iconบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) ของสำนักบริหารกลาง (ภารกิจด้านบริหารกลาง) (353.99 kB) ปกติ   08/09/2557
iconขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ (310.64 kB) ปกติ 1601.3/ว13173 08/09/2557
iconระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละที่ได้รับ เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ (182.73 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว13129 08/09/2557
iconแบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรปฏิบัติงานจริง (10.5 kB) ด่วนที่สุด    
iconสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน (106.23 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว4370 04/09/2557
iconการชะลอการรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (108 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว12815 02/09/2557
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (1.6 MB) ปกติ 1601.3/ว12571 29/08/2557
iconการชะลอการรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (517.63 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว12554 28/08/2557
iconการชลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (490.32 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว12553 28/08/2557
iconแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน (273 kB) ปกติ 1601.3/12165 22/08/2557
iconบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพิ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของสำนักบริหารกลาง(ภารกิจด้านบริหารกลาง) (323.93 kB) ปกติ   22/08/2557
iconรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ภารกิจด้านบริหารกลาง) (253.87 kB) ปกติ   18/08/2557
iconการจัดทำข้อมูลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (522.51 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว3990 18/08/2557
iconการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ (417.62 kB) ปกติ 1601.3/ว3804 06/08/2557
iconขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ (120.29 kB) ปกติ  1601.3/10562 28/06/2557
iconการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ (486.82 kB) ปกติ   28/06/2557
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (637.54 kB)     18/07/2557
iconการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2557 (352.52 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว225 04/07/2557
iconประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ (ภารกิจด้านบริหารกลาง) (1.21 MB) ปกติ   30/06/2557
icon การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2557 (1.14 MB)
iconแบบรายงานความดีความชอบตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (49 kB)
iconแบบรายงานความดีความชอบตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3 (49 kB)
ด่วนที่สุด 1601.3/8960 27/06/2557
iconการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการกรมป่าไม้เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1007.61 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/7692 05/06/2557
iconการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 เมษายน 2557 (675.37 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว7624 05/06/2557
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในกรมป่าไม้ (369.48 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว7643 05/06/2557
 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595