หนังสือเวียน
ชื่อเรื่อง ชั้นความเร็ว เลขหนังสือ ลงวันที่
iconการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
ปกติ 1601.3/ว23738 14  ธ.ค. 2560
iconประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ปกติ 1601.3/ว7022 8 ธ.ค. 2560
iconการพิจารณาให้พนักงานราชการทั่วไปได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ด่วนที่สุด 1601.3/ว23190 6 ธ.ค. 2560
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมป่าไม้ ปกติ 1601.3/23014 30 พ.ย. 2560
iconการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมป่าไม้ ปกติ   30 พ.ย. 2560
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ ปกติ 1601.3/23013 30 พ.ย. 2560
iconการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ ปกติ   30 พ.ย. 2560

icon
การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ด่วนที่สุด 1601.3/ว22761 29 พ.ย. 2560
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมป่าไม้ ปกติ   17 พ.ย. 2560
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ ปกติ   17 พ.ย. 2560
iconให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2946/2560
ปกติ 1601.3/ว21444 10 พ.ย. 2560
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ปกติ 1601.3/ว21014 7 พ.ย. 2560
iconขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งสมัครเข้ารับการเมินเพิ่อคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมป่าไม้ ปกติ 1601.3/ว20695 2 พ.ย. 2560
iconขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งสมัครเข้ารับการเมินเพิ่อคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้
ปกติ 1601.3/ว20694 2 พ.ย. 2560
iconขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ภารกิจด้านบริหารกลาง) ครั้งที่ 1/2560 ปกติ 1601.3/ว5857 11 ต.ค. 2560
iconให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2704/2560 ปกติ 1601.3/ว19386 9 ต.ค. 2560
iconการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้
-เอกสารหมายเลข 1
-เอกสารหมายเลข 2
-เอกสารหมายเลข 3
-เอกสารหมายเลข 4
-เอกสารหมายเลข 5
ปกติ 1601.3/ว19342 9 ต.ค. 2560
 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595