เรียน ผู้ที่สนใจสมัครงานทุกท่าน ตามที่มีเว็บไซต์รับสมัครงานได้เผยแพร่ข่าวการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 185 อัตรา นั้น กรมป่าไม้ ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า ขณะนี้ยังมิได้มีการประกาศรับสมัครพนักงานราชการดังกล่าวแต่ประการใด ข้อมูลดังกล่าวที่นำไปประกาศนั้น เป็นการนำไปจาก (ร่าง) เอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ เพื่อพิจารณาเท่านั้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น ขอให้เว็บไซต์ที่ได้นำข้อมูลไปเผยแพร่ กรุณาลบประกาศดังกล่าว
สำนักบริหารกลาง
 


 
หนังสือเวียน
ชื่อเรื่อง ชั้นความเร็ว เลขหนังสือ ลงวันที่
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการรประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ปกติ 1601.3/ว3454 21 ก.พ. 2560
iconรายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน โดยวิธีการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก (1.25 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว3412 21 ก.พ. 2560
iconการจัดทำข้อมูลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 เมษายน 2560 (1.88 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว919 16 ก.พ. 2560
iconให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ (662.23 kB) ปกติ 1601.3/ว2511 8 ก.พ. 2560
iconการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง ในกรมป่าไม้ (1.01 MB)
iconเอกสารหมายเลข 1 (27.61 kB)
iconเอกสารหมายเลข 2 (29.12 kB)
iconเอกสารหมายเลข 3 (19.51 kB)
iconเอกสารหมายเลข 4 (22.21 kB)
ปกติ 1601.3/ว2143 2 ก.พ. 2560
icon(ร่าง) รายงานผลการวิเคราะห์โครงสร้างอายุข้าราชการของกรมป่าไม้ (835.02 kB) ปกติ 1601.3/ว573 1 ก.พ. 2560
iconให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ปกติ 1601.3/ว1903 30 ม.ค. 2560
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการรประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ปกติ 1601.3/ว1386 24 ม.ค. 2560
iconการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2560 ปกติ 1601.3/1061 24 ม.ค. 2560
iconขอให้ตรวจสอบบัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ (1.45 MB)      
iconรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 (1.73 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว525 13 ม.ค. 2560
iconขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2560 (118.37 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/140 11 ม.ค. 2560
iconขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2560 (228.99 kB) ปกติ 1601.3/ว78 10 ม.ค. 2560
iconการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (1.11 MB)
iconแบบข้อมูลบุคคลประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (69.13 kB)
ด่วนที่สุด 1601.3/ว7 4 ม.ค. 2560
iconให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (1.1 MB) ปกติ 1601.3/ว21835 20 ธ.ค. 2559
iconการประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (873.9 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว21561 16 ธ.ค. 2559
iconประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ระดับการประเมินและร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับของข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ (ยกเว้นระดับเชี่ยวชาญ) และประเภททั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (213.37 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว21304 13 ธ.ค. 2559
iconการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (447.62 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว21303 13 ธ.ค. 2559
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของกรมป่าไม้ (1.13 MB) ปกติ 1601.3/ว20953 7 ธ.ค. 2559
iconการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ (581.19 kB) ปกติ   7 ธ.ค. 2559
iconการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (577.22 kB)
iconแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานฯ (12.67 kB)
ด่วนที่สุด 1601.3/ว20499 30 พ.ย. 2559
iconให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ (400.69 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว6552 30 พ.ย. 2559
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการของกรมป่าไม้ (693.27 kB) ปกติ   29 พ.ย. 2559
iconขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความต้องการกำลังคนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ปี 2559 (337.28 kB)
iconแบบฟอร์ม (149.5 kB)
ปกติ 1601.3/ว6488 28 พ.ย. 2559
iconหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (748.69 kB) ปกติ 1601.3/ว6450 25 พ.ย. 2559
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการรประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ปกติ 1601.3/ว19074 16 พ.ย. 2559
iconรายงานผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ที่มีต่อองค์กร ประจำปี พ.ศ.2559 (926.98 kB) ปกติ 1601.3/ว18946 15 พ.ย. 2559
iconขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ (650.09 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว18774 14 พ.ย. 2559
 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595