ยิ น ดี ต้ อ น รั บ . . . ส่ ว น ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่ สำ นั ก บ ริ ห า ร ก ล า ง

หนังสือเวียน
ชื่อเรื่อง ชั้นความเร็ว เลขที วันที่ส่ง
iconการชะลอการรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (108 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว12815 02/09/2557
iconการชะลอการรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (517.63 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว12554 28/08/2557
iconการชลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (490.32 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว12553 28/08/2557
iconแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน (273 kB) ปกติ 1601.3/12165 22/08/2557
iconบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพิ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของสำนักบริหารกลาง(ภารกิจด้านบริหารกลาง) (323.93 kB) ปกติ   22/08/2557
iconรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ภารกิจด้านบริหารกลาง) (253.87 kB) ปกติ   18/08/2557
iconการจัดทำข้อมูลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (522.51 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว3990 18/08/2557
iconการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ (417.62 kB) ปกติ 1601.3/ว3804 06/08/2557
iconขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ (120.29 kB) ปกติ  1601.3/10562 28/06/2557
iconการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ (486.82 kB) ปกติ   28/06/2557
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (637.54 kB)     18/07/2557
iconการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2557 (352.52 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว225 04/07/2557
iconประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ (ภารกิจด้านบริหารกลาง) (1.21 MB) ปกติ   30/06/2557
icon การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2557 (1.14 MB)
iconแบบรายงานความดีความชอบตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (49 kB)
iconแบบรายงานความดีความชอบตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3 (49 kB)
ด่วนที่สุด 1601.3/8960 27/06/2557
iconการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการกรมป่าไม้เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1007.61 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/7692 05/06/2557
iconการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 เมษายน 2557 (675.37 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว7624 05/06/2557
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในกรมป่าไม้ (369.48 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว7643 05/06/2557
 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595