หนังสือเวียน
ชื่อเรื่อง ชั้นความเร็ว เลขหนังสือ ลงวันที่
icon การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง
icon คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1172/2556 ลว. 29 มี.ค.2556
icon เอกสารหมายเลข 1
icon เอกสารหมายเลข 2
icon เอกสารหมายเลข 3
icon เอกสารหมายเลข 4
ด่วนที่สุด 1601.3/ว8665 18 พ.ค.2561
iconการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2561 ด่วนที่สุด 1601.3/ว8419 15 พ.ค. 2561
iconประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ระดับการประเมินและร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับของข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ (ยกเว้นระดับเชี่ยวชาญ) และประเภททั่วไป วันที่ 1 เมษายน 2561 ด่วนที่สุด 1601.3/ว8418 15 พ.ค. 2561
iconขอให้พิจารณารายชื่อผู้ที่ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
iconแบบฟอร์มการพิจารณารายชื่อฯ
ด่วนที่สุด 1601.3/ว7995 7 พ.ค. 2561
iconการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 เมษายน 2561 ด่วนที่สุด 1601.3/ว7621 2 พ.ค. 2561
iconการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้
-เอกสารหมายเลข 1
-เอกสารหมายเลข 2
-เอกสารหมายเลข 3
-เอกสารหมายเลข 4
-เอกสารหมายเลข 5
ปกติ 1601.3/ว6349 5 เม.ย. 2561
iconการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2561 ด่วนที่สุด 1601.3/ว5347 22 มี.ค. 2561
iconการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) ด่วนที่สุด 1601.3/ว4625 12 มี.ค. 2561
iconการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ ครึ่งปีแรก วันที่ 1 เมษายน 2561  ปกติ 1601.3/ว4624 12 มี.ค. 2561
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
icon(1) แบบรายละเอียดการเสนอชื่อ
icon(2) แบบแสดงข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
icon(3) ผลงานด้านการบริหารจัดการที่ภาคภูมิใจ
icon(4) แบบประเมินความประพฤติ
ด่วนที่สุด 1601.3/ว1054 22 ก.พ. 2561
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ปกติ 1601.3/ว3179 16 ก.พ. 2561
iconการจัดข้อมูลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 เมษายน 2561 ด่วนที่สุด 1601.3/ว831 13 ก.พ. 2561
iconรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด 1601.3/ว746 7 ก.พ. 2561
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ปกติ 1601.3/ว2157 2 ก.พ. 2561
iconให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ  ปกติ  1601.3/ว1800 30 ม.ค. 2561
iconแบบฟอร์มอัตรากำลังประจำศูนย์ / หน่วย      
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ปกติ 1601.3/ว1037 18 ม.ค. 2561
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ปกติ 1601.3/ว1036 18 ม.ค. 2561
iconแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) และเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรมป่าไม้ ด่วนที่สุด 1601.3/ว24591 29 ธ.ค. 2560
iconประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ระดับการประเมินและร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับของข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ (ยกเว้นระดับเชี่ยวชาญ) และประเภททั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ด่วนที่สุด 1601.3/23815 15 ธ.ค. 2560
iconการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ด่วนที่สุด 1601.3/23814 15 ธ.ค. 2560
iconการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
ปกติ 1601.3/ว23738 14 ธ.ค. 2560
iconประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ปกติ 1601.3/ว7022 8 ธ.ค. 2560
iconการพิจารณาให้พนักงานราชการทั่วไปได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ด่วนที่สุด 1601.3/ว23190 6 ธ.ค. 2560
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมป่าไม้ ปกติ 1601.3/23014 30 พ.ย. 2560
iconการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมป่าไม้ ปกติ   30 พ.ย. 2560
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ ปกติ 1601.3/23013 30 พ.ย. 2560
iconการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ ปกติ   30 พ.ย. 2560

icon
การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ด่วนที่สุด 1601.3/ว22761 29 พ.ย. 2560
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมป่าไม้ ปกติ   17 พ.ย. 2560
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ ปกติ   17 พ.ย. 2560
iconให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2946/2560
ปกติ 1601.3/ว21444 10 พ.ย. 2560
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ปกติ 1601.3/ว21014 7 พ.ย. 2560
iconขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งสมัครเข้ารับการเมินเพิ่อคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมป่าไม้ ปกติ 1601.3/ว20695 2 พ.ย. 2560
iconขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งสมัครเข้ารับการเมินเพิ่อคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้
ปกติ 1601.3/ว20694 2 พ.ย. 2560
iconขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ภารกิจด้านบริหารกลาง) ครั้งที่ 1/2560 ปกติ 1601.3/ว5857 11 ต.ค. 2560
iconให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2704/2560 ปกติ 1601.3/ว19386 9 ต.ค. 2560
iconการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้
-เอกสารหมายเลข 1
-เอกสารหมายเลข 2
-เอกสารหมายเลข 3
-เอกสารหมายเลข 4
-เอกสารหมายเลข 5
ปกติ 1601.3/ว19342 9 ต.ค. 2560
 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595