ยิ น ดี ต้ อ น รั บ . . . ส่ ว น ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่ สำ นั ก บ ริ ห า ร ก ล า ง

ประชาสัมพันธ์

     ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ (ภารกิจด้านบริหารกลาง)
     การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 เมษายน 2557
     ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
     ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (เพิ่มเติม)
     การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
     การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เข้าไปดูที่ dpis.forest.go.th:8080/admin/index.html
     การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 ตุลาคม 2556

หนังสือเวียน
ชื่อเรื่อง ชั้นความเร็ว เลขที วันที่ส่ง
iconขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ (120.29 kB) ปกติ  1601.3/10562 28/06/2557
iconการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ (486.82 kB) ปกติ   28/06/2557
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (637.54 kB)     18/07/2557
iconการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2557 (352.52 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว225 04/07/2557
iconประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ (ภารกิจด้านบริหารกลาง) (1.21 MB) ปกติ   30/06/2557
icon การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2557 (1.14 MB)
iconแบบรายงานความดีความชอบตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (49 kB)
iconแบบรายงานความดีความชอบตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3 (49 kB)
ด่วนที่สุด 1601.3/8960 27/06/2557
iconการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการกรมป่าไม้เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1007.61 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/7692 05/06/2557
iconการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 เมษายน 2557 (675.37 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว7624 05/06/2557
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในกรมป่าไม้ (369.48 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว7643 05/06/2557
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2.63 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว2380 23/05/2557
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (4.95 MB) ปกติ 1601.3/ว6183 08/05/2557
iconรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการปลูกป่า (นักวิชาการป่าไม้ เชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ 175 สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ (90.74 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว5686 29/04/2557
iconเลื่อนการประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (129.61 kB) ปกติ   22/04/2557
iconการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (424.85 kB) ปกติ   22/04/2557
iconการแต่งตั้งข้าราชการ (7.59 MB) ปกติ 1601.3/ว1586 08/04/2557
iconเลื่อนข้าราชการ (275.17 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว4687 03/04/2557
iconให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (323.19 kB) ปกติ 16207.1/4420 31/03/2557
iconให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (297.98 kB) ปกติ 16207.1/4345 28/03/2557
iconการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2557 (1.13 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว4316 28/03/2557
iconขอส่งสำเนาประกาศเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1.1 MB) ปกติ 1601.3/ว4226 27/03/2557
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ (ภาค ค.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (272.87 kB) ปกติ   24/03/2557
iconบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของสำนักบริหารกลาง (ภารกิจด้านบริหารกลาง) (382.9 kB) ปกติ   21/03/2557
iconการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ (951.45 kB) ปกติ   19/03/2557
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ภารกิจด้านบริหารกลาง) (128.47 kB) ปกติ   17/03/2557
iconการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทดแทนตำแหน่งว่าง (112.46 kB) ปกติ 1601.3/1082 10/03/2557
iconการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557) (212.78 kB) ด่วนที่สุด 16301.3/ว3251 07/03/2557
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (105.9 kB) ปกติ   06/03/2557
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (2.27 MB) ปกติ 1601.3/ว3164 05/03/2557
iconการจัดทำข้อมูลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 เมษายน 2557 (435.83 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว1004 04/03/2557
iconรายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก (399.94 kB) ปกติ 1601.3/1851 28/02/2557
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพิ่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดกรมป่าไม้ (313.21 kB)
iconแบบฟอร์ม (163.5 kB)
ด่วนที่สุด 1601.3/ว2800 27/02/2557
iconให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (จำนวน 11 ราย) (283.33 kB) ปกติ 1601.3/ว2753 27/02/2557
iconให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามวุฒิ (377.58 kB) ปกติ 1601.3/ว2691 26/02/2557
 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595