ยิ น ดี ต้ อ น รั บ . . . ส่ ว น ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่ สำ นั ก บ ริ ห า ร ก ล า ง

ประชาสัมพันธ์

     - การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (UNDO)
     - ตัวอย่างและแบบฟอร์มการคำนวน UNDO
     - หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
    - เอกสารการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (่Job Description) ของกรมป่าไม้"
     - template หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
     - แบบฟอร์ม JD ใหม่
     - ตัวอย่าง แบบฟอร์ม JD ใหม่
     - ตัวอย่างของคำกริยาสำหรับงานที่ต้องบริหารจัดการ
     - เกณฑ์การกำหนดประเภทของบุคลากรภาครัฐ
     - แบบ 2 ถึง 5 ex
     - ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
     มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในการสั่งเลิกจ้างพนักงานราชการในระหว่างสัญญาจ้าง
     คู่มือการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
     ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
     การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 เมษายน 2557
     การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
     การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เข้าไปดูที่ dpis.forest.go.th:8080/admin/index.html

หนังสือเวียน
ชื่อเรื่อง ชั้นความเร็ว เลขที วันที่ส่ง
iconให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ (272.9 kB) ปกติ 1601.3/ว1184 26/01/2558
iconรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (844.12 kB)
iconใบสมัคร HiPPs (97 kB)
ปกติ 1601.3/ว1130 23/01/2558
iconประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ระดับการประเมินและร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับของข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ (ยกเว้นระดับเชี่ยวชาญ) และประเภททั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (181.94 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว1067 22/01/2558
iconการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (275.2 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว1066 22/01/2558
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (2.76 MB) ปกติ 1601.3/ว791 19/01/2558
iconรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินฯ โดยวิธีสัมภาษณ์ (4.9 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว283 19/01/2558
iconการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (2.48 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/19349 23/12/2557
iconซักซ้อมแนวปฏิบัติกรณีการเลิกจ้างพนักงานราชการ (กรณีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี) (796.5 kB) ปกติ 1601.3/ว18746 17/12/2557
iconประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (6.66 MB)
iconเอกสาร 2 (5.89 MB)
ด่วนที่สุด 1601.3/ว6497 12/12/2557
iconขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมนาประชาสัมพันธ์ เพื่อชี้แจ้งสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ กรณี การใช้สิทธิกลับไปรับบำนาญตามสูตร พ.ศ.2494 (616.39 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว18356 12/12/2557
iconขอให้สำรวจตำแหน่งว่างพนักงานราชการ (112.36 kB)
iconแบบสำรวจตำแหน่งว่าง (ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) พนักงานราชการ (ณ 1 ธันวาคม 2557) (13.43 kB)
ด่วนที่สุด 1601.3/ว6346 3/12/2557
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (3.49 MB) ปกติ 1601.3/ว17144 21/11/2557
iconการสำรวจสมาชิกครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่มีความต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ตามโครงการดูแลครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2.96 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว6183 25/11/2557
iconให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ (235.18 kB) ปกติ 1601.3/ว17242 24/11/2557
iconขอให้ไปรายงานตัวเพื่อการบรรจุเข้ารับราชการ (526.65 kB) ปกติ 1601.3/ว17124 21/11/2557
iconขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ (นางวันเพ็ญ ศรีทอง) (323.62 kB) ปกติ 1601.3/16485 11/11/2557
iconขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ (นางอัจฉรา รอดประพัฒน์) (319.35 kB) ปกติ 1601.3/16484 11/11/2557
iconขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ (นางสาวชุลีรัตน์ อุไรรัตน์) (323.65 kB) ปกติ 1601.3/16483 11/11/2557
iconขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ (นส.ภรภัทร แสนพลเมือง) (321.13 kB) ปกติ 1601.3/16482 11/11/2557
iconการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (808.96 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว16176 05/11/2557
 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595