ยิ น ดี ต้ อ น รั บ . . . ส่ ว น ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่    สำ นั ก บ ริ ห า ร ก ล า ง

 
หนังสือเวียน
ชื่อเรื่อง ชั้นความเร็ว เลขหนังสือ ลงวันที่
iconทุนรัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP-JICA TCTP และทุนรัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP (614.86 kB) ด่วนที่สุด 1601.4/ว2710 27 พ.ค. 2559
iconประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ระดับการประเมินและร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับของข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ (ยกเว้นระดับเชี่ยวชาญ) ประเภททั่วไป วันที่ 1 เมษายน 2559 (709.24 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว7741 26 พ.ค. 2559
iconการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2559 (719.36 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว282 26 พ.ค. 2559
iconประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2      
iconนโยบายการบริหารบุคคล (288.29 kB) ด่วนที่สุด 0201.3/ว2958 7 ส.ค. 2558
iconขอเปลี่ยนสถานที่สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 ตำแหน่ง (491.25 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว2508 16 พ.ค. 2559
iconประกาศรายชื่อผู้มีผลปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมากของสำนักบริหารกลาง (2.49 MB) ปกติ 1601.3/ว2379 11 พ.ค. 2559
iconการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 เมษายน 2559 (634.8 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว6773 10 พ.ค. 2559
iconขอส่งสำเนาประกาศเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1.43 MB) ปกติ 1601.3/ว6593 3 พ.ค. 2559
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 ตำแหน่ง ในสังกัดกรมป่าไม้ (3.81 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/6517 2 พ.ค. 2559
iconบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) ของสำนักบริหารกลาง (890.13 kB) ปกติ   29 เม.ย. 2559
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (354.75 kB) ปกติ 1601.3/ว6215 25 เม.ย. 2559
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) ของสำนักบริหารกลาง (795.08 kB) ปกติ   22 เม.ย. 2559
iconประกาศให้พนักงานราชการพ้นจากราชการเพราะสิ้นสุดสัญญาจ้างเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งจะต้องเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (587.92 kB) ปกติ 1601.3/ว5782 18 เม.ย. 2559
iconการเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2558 ปกติ 1601.3/ว1842 5 เม.ย. 2559
iconให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (576.62 kB) ปกติ 1601.3/ว1742 30 มี.ค. 2559
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (344.66 kB) ปกติ 1601.3/ว4940 30 มี.ค. 2559
iconการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559) (578.41 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว4676 25 มี.ค. 2559
iconงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด 1601.3/ว1653 24 มี.ค. 2559
iconคู่มือการจัดทำ กรอบการสั่งสมประสบการณ์  HIPPS (3.9 MB) ปกติ    
iconรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1.19 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/4542 24 มี.ค. 2559
iconขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำกรอบพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 (167.77 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/4534 23 มี.ค. 2559
iconรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (953.69 kB) ปกติ 1601.3/ว4488 22 มี.ค. 2559
iconการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ ครึ่งปีแรก วันที่ 1 เมษายน 2559 (733.49 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว4275 17 มี.ค. 2559
iconการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2559 ด่วนที่สุด 1601.3/ว4250 16 มี.ค. 2559
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ปกติ 1601.3/ว4065 11 มี.ค. 2559
iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และกำหนดการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด 1601.3/ว1183 3 มี.ค. 2559
 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595