ยิ น ดี ต้ อ น รั บ . . . ส่ ว น ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่ สำ นั ก บ ริ ห า ร ก ล า ง

ประชาสัมพันธ์

     - การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (UNDO)
     - ตัวอย่างและแบบฟอร์มการคำนวน UNDO
     - หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
    - เอกสารการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (่Job Description) ของกรมป่าไม้"
     - template หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
     - แบบฟอร์ม JD ใหม่
     - ตัวอย่าง แบบฟอร์ม JD ใหม่
     - ตัวอย่างของคำกริยาสำหรับงานที่ต้องบริหารจัดการ
     - เกณฑ์การกำหนดประเภทของบุคลากรภาครัฐ
     - แบบ 2 ถึง 5 ex
     - ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
      แบบฟอร์มสอบพนักงานราชการ
     1.คำสั่งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ธุรการ(ปวช)

     2.เรียกผู้สอบแข่งขันมาสมัครฯ (ใหม่)
     3.ใบสมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
     4.บัตรประจำตัวสอบ (หน้า)
     5.บัตรประจำตัวสอบ (หลัง)
     6.ประกาศผู้ได้รับการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลใช้บัญชี ส.ส่งเสริม
     7.ตารางคะแนนสอบสัมภาษณ์
     8.ประกาศ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อจัดจ้าง
     9.หนังสือสละสิทธิ์กับหน่วยงานเดิม
     มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในการสั่งเลิกจ้างพนักงานราชการในระหว่างสัญญาจ้าง
     คู่มือการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

หนังสือเวียน
แจ้งเรื่องการยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 (แบบ ข.1)
ชื่อเรื่อง ชั้นความเร็ว เลขที วันที่ส่ง
icon(ร่าง) รายงานผลการวิเคราะห์โครงสร้างอายุข้าราชการของกรมป่าไม้(729.73 kB) ปกติ 1601.3/ว3255 26/06/2558
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (4.84 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว3238 25/06/2558
iconการสำรวจรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในการปฏิบัติงาน (269.32 kB)
iconแบบฟอร์ม (21.81 kB)
ด่วนที่สุด 1601.3/ว3236 24/06/2558
iconการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (1 ธันวาคม 2557) (1.06 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว10236 22/06/2558
iconการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ (672.3 kB) ปกติ 1601.3/ว10140 22/06/2558
iconการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2558 (602.4 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว9211 04/06/2558
iconขอส่งสำเนาประกาศเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (756.81 kB) ปกติ 1601.3/ว9065 03/06/2558
iconให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงที่ได้รับการปรับใหม่ (1.51 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว8872 28/05/2558
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (673.88 kB) ปกติ 1601.3/ว7585 11/05/2558
iconบัญชี่รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ ของสำนักบริหารกลาง (ภารกิจด้านบริหารกลาง) (175.31 kB)     23/04/2558
iconการจัดหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) กรมป่าไม้ (530.06 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว1961 20/04/2558
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (6.1 MB) ปกติ 1601.3/ว6400 17/04/2558
iconยกเลิกคำสั่งและให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (1.56 MB) ปกติ 1601.3/6339 16/04/2558
iconการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558) (133.32 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว6278 10/04/2558
iconประกาศให้พนักงานราชการพ้นจากราชการเพราะสิ้นสุดสัญญาจ้างเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งจะต้องเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (621.86 kB) ปกติ 1601.3/ว6053 09/04/2558
iconประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงาน และการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ (1.3 MB)
iconแบบบัญชีฯ ประกอบการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (22.45 kB)
iconแบบบัญชีฯ ประกอบการเลื่อนค่าตอบแทน_สำหรับ office97-2003 (56.5 kB)
iconแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ (47.85 kB)
iconแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้_สำหรับ office97-2003 (94 kB)
iconคำอธิบายการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ (89.58 kB)
iconการกำหนดระดับและพฤติกรรมบ่งชี้หรือตัวอย่างพฤติกรรมของสมรรถนะหลัก (77.24 kB)
ด่วนที่สุด 1601.3/ว5591 01/04/2558
iconการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ ครึ่งปีแรก วันที่ 1 เมษายน 2558 (774.06 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว5281 30/03/2558
iconงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2558 (4.7 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว1543 24/03/2558
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (398.29 kB)
iconรายละเอียดผลงาน ลำดับที่ 1-12 (6.81 MB)
iconรายละเอียดผลงาน ลำดับที่ 13-22 (6 MB)
ด่วนที่สุด 1601.3/ว4676 19/03/2558
iconให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ และมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (451.19 kB) ปกติ 1601.3/ว2803 20/02/2558
iconการจัดทำข้อมูลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 เมษายน 2558 (613.66 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว892 18/02/2558
 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595