หนังสือเวียน
ชื่อเรื่อง ชั้นความเร็ว เลขหนังสือ ลงวันที่
iconขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ภารกิจด้านบริหารกลาง) ครั้งที่ 1/2560 ปกติ 1601.3/ว5857 11 ต.ค. 2560
iconให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2704/2560 ปกติ 1601.3/ว19386 9 ต.ค. 2560
iconการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้ ปกติ 1601.3/ว19342 9 ต.ค. 2560
iconการประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด 1601.3/ว18986 3 ต.ค. 2560
iconตรวจสอบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่มีงบประมาณในการจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด 1601.3/ว5627 29 ก.ย. 2560
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ปกติ 1601.3/ว18569 27 ก.ย. 2560
iconการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไปกรมป่าไม้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ด่วนที่สุด 1601.3/ว17802 15 ก.ย. 2560
iconการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ด่วนที่สุด 1601.3/ว17482 14 ก.ย. 2560
iconให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ ปกติ 1601.3/ว5200 12 ก.ย. 2560
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ปกติ 1601.3/ว16628 31 ส.ค. 2560
iconรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ปกติ   24 ส.ค. 2560
iconเกณฑ์การประเมินบุคคลในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ ปกติ   1601.3/ว15586 18 ส.ค. 2560
iconการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้
iconแบบข้อมูลบุคคลประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
ด่วนที่สุด  1601.3/ว15585 18 ส.ค. 2560
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ปกติ 1601.3/ว15233 16 ส.ค. 2560
iconระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละที่ได้รับเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ ปกติ 1601.3/ว15227 16 ส.ค. 2560
iconการจัดทำข้อมูลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2560
iconแบบสำรวจข้อมูลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนของกรมป่าไม้ (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560)
ด่วนที่สุด 1601.3/ว4483 9 ส.ค. 2560
iconขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ปกติ 1601.3/14756 8 ส.ค. 2560
iconการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ ปกติ   8 ส.ค. 2560
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ ปกติ   27 ก.ค. 2560
iconขออนุมัติแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด 1601.3/ว12575 13 ก.ค. 2560
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ปกติ 1601.3/ว11938 4 ก.ค. 2560
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ด่วนที่สุด 1601.3/ว10842 15 มิ.ย. 2560
iconขอให้ส่งรายชื่อผู้สมัครรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2560
iconแบบฟอร์มข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 (แบบ1-4)
ด่วนที่สุด 1601.3/ว3389 15 มิ.ย. 2560
iconการแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้ ปกติ 1601.3/10566 13 มิ.ย. 2560
iconแนวทางการจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ปกติ 1601.3/ว9891 2 มิ.ย. 2560
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ ปกติ 1601.3/ว3018 30 พ.ค. 2560
iconขออนุมัติหลักการในการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบกรมป่าไม้ จากการรับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด 1601.3/9517 29 พ.ค. 2560
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ปกติ   24 พ.ค. 2560
iconการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา
iconแบบ ฐน 2
ด่วนที่สุด 1601.3/ว9229 23 พ.ค. 2560
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปกติ 1601.3/ว9200 23 พ.ค. 2560
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 17 ตำแหน่ง ในสังกัดกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด 1601.3/ว9110 22 พ.ค. 2560
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ปกติ 1601.3/ว9052 22 พ.ค. 2560
iconการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมป่าไม้ ปกติ   22 พ.ค. 2560
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปกติ  1601.3/ว9051 22 พ.ค. 2560
iconการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมป่าไม้ ปกติ   22 พ.ค. 2560
iconรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง ในกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด 1601.3/ว8588 11 พ.ค. 2560
iconแนวทางปฏิบัติในการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ
iconบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่
ปกติ 1601.3/ว8362 8 พ.ค. 2560
iconการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 เมษายน 2560 ด่วนที่สุด 1601.3/8301 8 พ.ค. 2560
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมป่าไม้ ปกติ   5 พ.ค. 2560
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมป่าไม้
ปกติ   5 พ.ค. 2560
iconขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจสภาวะผู้นำ โครงการ Global Leadership Forecast 2017-2018 ปกติ 1601.3/ว2521 3 พ.ค. 2560
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ปกติ 1601.3/ว8055 3 พ.ค. 2560
iconการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
iconหนังสือรับรองเข้าทดสอบสมรรถภาพ (สำหรับตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า,ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า และเจ้าหน้าที่ตรวจป่า)
iconหนังสือรับรองการผ่านงาน (สำหรับตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า)
ปกติ 1601.3/ว8052 3 พ.ค. 2560
iconประกาศให้พนักงานราชการพ้นจากราชการเพราะสิ้นสุดสัญญาจ้างเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งต้องเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปกติ 1601.3/ว7967 3 พ.ค. 2560
iconประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน ปกติ   2 พ.ค. 2560
iconประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน
ปกติ   2 พ.ค. 2560
iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และกำหนดการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปกติ 1601.3/ว2433 1 พ.ค. 2560
iconให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ
ปกติ 1601.3/ว2416 28 เม.ย. 2560
iconขอส่งสำเนาประกาศเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปกติ 1601.3/ว7733 23 เม.ย. 2560
iconการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 เมษายน 2560
ปกติ 1601.3/ว7625 27 เม.ย. 2560
iconแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแผนกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564
ด่วนที่สุด 1601.3/ว7269 19 เม.ย. 2560
iconขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมป่าไม้
ปกติ 1601.3/ว7210 19 เม.ย. 2560
 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595