ยิ น ดี ต้ อ น รั บ . . . ส่ ว น ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่    สำ นั ก บ ริ ห า ร ก ล า ง


 
ชื่อเรื่อง ชั้นความเร็ว เลขหนังสือ ลงวันที่
iconแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน (279.79 kB)  ปกติ 1601.3/ว12710 28 ก.ค. 2558
iconเกณฑ์การประเมินบุคคลในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (1.2 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว12283 22 ก.ค. 2558
iconการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (2.68 MB)
iconแบบฟอร์มการประกอบการพิจารณาคัดเลือก (68.92 kB)
ด่วนที่สุด 1601.3/ว12282 22 ก.ค. 2558
iconเกณฑ์การประเมินบุคคลในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (349.7 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว12240 22 ก.ค. 2558
iconการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (900.56 kB)
iconแบบฟอร์มประกอบการพิจารณาคัดเลือก (69.32 kB
ด่วนที่สุด 1601.3/ว12239 22 ก.ค. 2558
iconการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ (546.2 kB) ปกติ   17 ก.ค. 2558
iconให้พนักงานราชการได้รับการปรับค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว วันที่ 1 ธันวาคม 2557 (2.96 MB ปกติ 1601.3/ว11364  9 ก.ค. 2558
iconการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 เมษายน 2558 (718.73 kB)  ด่วนที่สุด  1601.3/ว11392  9 ก.ค. 2558
iconรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (375.26 kB)  ปกติ    6 ก.ค. 2558
icon(ร่าง) รายงานผลการวิเคราะห์โครงสร้างอายุข้าราชการของกรมป่าไม้(729.73 kB)  ปกติ  1601.3/ว3255  26 มิ.ย. 2558
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (4.84 MB)  ด่วนที่สุด  1601.3/ว3238  25 มิ.ย. 2558
iconการสำรวจรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในการปฏิบัติงาน (269.32 kB)
iconแบบฟอร์ม (21.81 kB)
 ด่วนที่สุด  1601.3/ว3236  24 มิ.ย. 2558
iconการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (1 ธันวาคม 2557) (650.67 kB)   ด่วนที่สุด  1601.3/ว10236  22 มิ.ย. 2558
iconการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติ การของกรมควบคุมมลพิษ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ (672.3 kB)  ปกติ  1601.3/ว10140  22 มิ.ย. 2558
iconการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2558 (602.4 kB)  ด่วนที่สุด  1601.3/ว9211  4 มิ.ย. 2558
iconขอส่งสำเนาประกาศเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (756.81 kB)  ปกติ  1601.3/ว9065  3 มิ.ย. 2558
iconให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงที่ได้รับการปรับใหม่ (1.51 MB)  ด่วนที่สุด  1601.3/ว8872  28 พ.ค. 2558
 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595