ยิ น ดี ต้ อ น รั บ . . . ส่ ว น ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่    สำ นั ก บ ริ ห า ร ก ล า ง

 
หนังสือเวียน
ชื่อเรื่อง ชั้นความเร็ว เลขหนังสือ ลงวันที่
iconรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 (1.73 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว525 13 ม.ค. 2560
iconขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2560 (118.37 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/140 11 ม.ค. 2560
iconขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2560 (228.99 kB) ปกติ 1601.3/ว78 10 ม.ค. 2560
iconการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (1.11 MB)
iconแบบข้อมูลบุคคลประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (69.13 kB)
ด่วนที่สุด 1601.3/ว7 4 ม.ค. 2560
iconให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (1.1 MB) ปกติ 1601.3/ว21835 20 ธ.ค. 2559
iconการประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (873.9 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว21561 16 ธ.ค. 2559
iconประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ระดับการประเมินและร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับของข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ (ยกเว้นระดับเชี่ยวชาญ) และประเภททั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (213.37 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว21304 13 ธ.ค. 2559
iconการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (447.62 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว21303 13 ธ.ค. 2559
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของกรมป่าไม้ (1.13 MB) ปกติ 1601.3/ว20953 7 ธ.ค. 2559
iconการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ (581.19 kB) ปกติ   7 ธ.ค. 2559
iconการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (577.22 kB)
iconแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานฯ (12.67 kB)
ด่วนที่สุด 1601.3/ว20499 30 พ.ย. 2559
iconให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ (400.69 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว6552 30 พ.ย. 2559
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการของกรมป่าไม้ (693.27 kB) ปกติ   29 พ.ย. 2559
iconขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความต้องการกำลังคนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ปี 2559 (337.28 kB)
iconแบบฟอร์ม (149.5 kB)
ปกติ 1601.3/ว6488 28 พ.ย. 2559
iconหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (748.69 kB) ปกติ 1601.3/ว6450 25 พ.ย. 2559
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการรประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ปกติ 1601.3/ว19074 16 พ.ย. 2559
iconรายงานผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ที่มีต่อองค์กร ประจำปี พ.ศ.2559 (926.98 kB) ปกติ 1601.3/ว18946 15 พ.ย. 2559
iconขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ (650.09 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว18774 14 พ.ย. 2559
iconการพิจารณาให้พนักงานราชการทั่วไปได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (1.56 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว18145 8 พ.ย. 2559
iconการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (2.85 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว17622 31  ต.ค. 2559
iconให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ (808.17 kB) ปกติ 1601.3/ว5798 26  ต.ค. 2559
iconการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ ปกติ 1601.3/ว5740 26  ต.ค. 2559
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (575.11 kB) ปกติ 1601.3/16834 21  ต.ค. 2559
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (572.45 kB) ปกติ 1601.3/16833 21  ต.ค. 2559
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (656.88 kB) ปกติ 1601.3/ว16832 21  ต.ค. 2559
iconให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ปกติ 1601.3/ว16243 13  ต.ค. 2559
iconการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไปกรมป่าไม้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (247.61 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว16137 11  ต.ค. 2559
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ (496.72 kB)
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ (496.72 kB)
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ (496.72 kB) (403.02 kB)
ปกติ   10  ต.ค. 2559
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการรประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ปกติ 1601.3/ว15572 4  ต.ค. 2559
iconกรอบอัตราพนักงานราชการของกรมป่าไม้ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563) (690.07 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว15147 29  ก.ย. 2559
iconการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสร้างความผาสุขและความผูกพันธ์ของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน (389.2 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว5218 28  ก.ย. 2559
iconขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ คร้งที่ 6/2559 ด่วนที่สุด 1601.3/ว5194 28  ก.ย. 2559
iconแนวทางการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการกรมป่าไม้ กรอบรอบที่ 4 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563) ด่วนที่สุด 1601.3/ว14983 28  ก.ย. 2559
 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595