ยิ น ดี ต้ อ น รั บ . . . ส่ ว น ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่    สำ นั ก บ ริ ห า ร ก ล า ง

 
หนังสือเวียน
ชื่อเรื่อง ชั้นความเร็ว เลขหนังสือ ลงวันที่
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการรประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (4.6 MB) ปกติ 1601.3/ว12945 23 ส.ค. 2559
iconการจัดทำข้อมูลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (1.25 MB)   ด่วนที่สุด 1601.3/ว4234 16 ส.ค. 2559
iconแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 (2.99 MB)
iconแผนปฏิบัติการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2559 (78.17 kB)
iconแบบรายงานตามแผนปฏิบัติการสร้างความผาสุก 2559 (19.45 kB)
  ด่วนที่สุด 1601.3/ว12272 10 ส.ค. 2559
iconแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ.2559-2564 และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ.2559-2564 (1.09 MB)
iconเอกสารคู่มือ
ด่วนที่สุด 1601.3/ว12268 10 ส.ค. 2559
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการรประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ปกติ 1601.3/ว12171 9 ส.ค. 2559
iconขอให้ส่งรายชื่อผู้สมัครรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 (663.97 kB)
iconคู่มือปี2558 (142.39 kB)
iconแบบฟอร์ม 1,2,3,4 (180.5 kB)
 ด่วนที่สุด 1601.3/ว4082 8 ส.ค. 2559
iconรายชื่อผูัมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (3.08 MB)  ด่วนที่สุด 1601.3/ว3984 3 ส.ค. 2559
iconบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของสำนักบริหารกลาง (631.91 kB) ปกติ   29 ก.ค. 2559
iconแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ปกติ 1601.3/ว11515  28 ก.ค. 2559
icon(ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ.2559-2564 (703.41 kB)  ด่วนที่สุด 1601.3/ว3808  25 ก.ค. 2559
iconรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของสำนักบริหารกลาง (577.2 kB) ปกติ    21 ก.ค. 2559
iconประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด่วนที่สุด 1601.3/ว3489 7 ก.ค. 2559
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของสำนักบริหารกลาง (655.48 kB)     30 มิ.ย. 2559
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการรประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ด่วนที่สุด 1601.3/9841 30 มิ.ย. 2559
icon(ร่าง) แผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุขและความผูกพันธ์ของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 (1.63 MB)  ด่วนที่สุด 1601.3/ว3250 24 มิ.ย. 2559
iconสำรวจข้อมูลพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทีกษ์ป่า ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า และเจ้าหน้าที่ตรวจป่า (405.79 kB)
iconแบบฟอร์มแบบสำรวจ (15.97 kB)
ด่วนที่สุด 1601.3/ว3244 24 มิ.ย. 2559
iconประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปกติ   22 มิ.ย. 2559
iconแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) และเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ ปกติ 1601.3/ว8002 31 พ.ค. 2559
iconกรอบการสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพรายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมป่าไม้ ตำแหน่งเป้าหมายนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ (471.45 kB) ปกติ 1601.3/ว7896 30 พ.ค. 2559
iconทุนรัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP-JICA TCTP และทุนรัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP (614.86 kB) ด่วนที่สุด 1601.4/ว2710 27 พ.ค. 2559
iconประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ระดับการประเมินและร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับของข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ (ยกเว้นระดับเชี่ยวชาญ) ประเภททั่วไป วันที่ 1 เมษายน 2559 (709.24 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว7741 26 พ.ค. 2559
iconการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2559 (719.36 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว282 26 พ.ค. 2559
iconให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักบริหารกลางไปปฏิบัติราชการ ปกติ 1601.3/2740 27 พ.ค. 2559
iconประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2      
iconนโยบายการบริหารบุคคล (288.29 kB) ด่วนที่สุด 0201.3/ว2958 7 ส.ค. 2558
iconขอเปลี่ยนสถานที่สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 ตำแหน่ง (491.25 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว2508 16 พ.ค. 2559
iconประกาศรายชื่อผู้มีผลปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมากของสำนักบริหารกลาง (2.49 MB) ปกติ 1601.3/ว2379 11 พ.ค. 2559
iconการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 เมษายน 2559 (634.8 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว6773 10 พ.ค. 2559
iconขอส่งสำเนาประกาศเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1.43 MB) ปกติ 1601.3/ว6593 3 พ.ค. 2559
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 ตำแหน่ง ในสังกัดกรมป่าไม้ (3.81 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/6517 2 พ.ค. 2559
iconบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) ของสำนักบริหารกลาง (890.13 kB) ปกติ   29 เม.ย. 2559
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (354.75 kB) ปกติ 1601.3/ว6215 25 เม.ย. 2559
 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595