ยิ น ดี ต้ อ น รั บ . . . ส่ ว น ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่    สำ นั ก บ ริ ห า ร ก ล า ง

 
หนังสือเวียน
ชื่อเรื่อง ชั้นความเร็ว เลขหนังสือ ลงวันที่
iconการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (577.22 kB)
iconแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานฯ (12.67 kB)
ด่วนที่สุด 1601.3/ว20499 30 พ.ย. 2559
iconให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ (400.69 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว6552 30 พ.ย. 2559
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการของกรมป่าไม้ (693.27 kB) ปกติ   29 พ.ย. 2559
iconขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความต้องการกำลังคนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ปี 2559 (337.28 kB)
iconแบบฟอร์ม (149.5 kB)
ปกติ 1601.3/ว6488 28 พ.ย. 2559
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการรประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ปกติ 1601.3/ว19074 16 พ.ย. 2559
iconรายงานผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ที่มีต่อองค์กร ประจำปี พ.ศ.2559 (926.98 kB) ปกติ 1601.3/ว18946 15 พ.ย. 2559
iconขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ (650.09 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว18774 14 พ.ย. 2559
iconการพิจารณาให้พนักงานราชการทั่วไปได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (1.56 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว18145 8 พ.ย. 2559
iconการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (2.85 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว17622 31  ต.ค. 2559
iconให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ (808.17 kB) ปกติ 1601.3/ว5798 26  ต.ค. 2559
iconการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ ปกติ 1601.3/ว5740 26  ต.ค. 2559
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (575.11 kB) ปกติ 1601.3/16834 21  ต.ค. 2559
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (572.45 kB) ปกติ 1601.3/16833 21  ต.ค. 2559
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (656.88 kB) ปกติ 1601.3/ว16832 21  ต.ค. 2559
iconให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ปกติ 1601.3/ว16243 13  ต.ค. 2559
iconการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไปกรมป่าไม้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (247.61 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว16137 11  ต.ค. 2559
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ (496.72 kB)
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ (496.72 kB)
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ (496.72 kB) (403.02 kB)
ปกติ   10  ต.ค. 2559
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการรประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ปกติ 1601.3/ว15572 4  ต.ค. 2559
iconกรอบอัตราพนักงานราชการของกรมป่าไม้ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563) (690.07 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว15147 29  ก.ย. 2559
iconการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสร้างความผาสุขและความผูกพันธ์ของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน (389.2 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว5218 28  ก.ย. 2559
iconขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ คร้งที่ 6/2559 ด่วนที่สุด 1601.3/ว5194 28  ก.ย. 2559
iconแนวทางการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการกรมป่าไม้ กรอบรอบที่ 4 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563) ด่วนที่สุด 1601.3/ว14983 28  ก.ย. 2559
iconมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้เกี่ยวกับพนักงานราชการ ปกติ 1601.3/ว14982 28  ก.ย. 2559
iconคุณลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งพนักงานราชการกรมป่าไม้ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563) ด่วนที่สุด 1601.3/ว14981 28  ก.ย. 2559
icon(ร่าง) การจัดทำสัญญาจ้างและต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการในสังกัดสำนักบริหารกลาง กรอบรอบที่ 4 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563) (801.54 kB)
iconแบบฟอร์มสัญญาจ้าง 2559 (276 kB)
iconใบรับรองแพทย์ (ให้ใช้แบบฟอร์มนี้ หรือที่มีรายละเอียดครบตามนี้เท่านั้น) (37.51 kB)
ด่วนที่สุด    
iconการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (1.6 MB) ด่วนที่สุด  1601.3/ว14727 22  ก.ย. 2559
iconการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ ครึ่งปีหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (626.14 kB)
iconแบบ PM3/1 ลูกจ้างประจำ (38.5 kB)
ด่วนที่สุด  1601.3/ว14726 22  ก.ย. 2559
iconแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ (525.52 kB) ปกติ 1601.3/ว14622 21  ก.ย. 2559
iconหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานราชการกรมป่าไม้ (324.01 kB) ปกติ 1601.3/ว14585 20  ก.ย. 2559
icon(ร่าง) ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งพนักงานราชการของกรมป่าไม้   ด่วนที่สุด 1601.3/5019 20  ก.ย. 2559
iconบัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ปกติ 1601.3/ว4970 19  ก.ย. 2559
iconการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐที่ ก.พ.รับรอง ปกติ 1601.3/ว4914 16  ก.ย. 2559
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ด่วนที่สุด 1601.3/ว4729 9  ก.ย. 2559
iconการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไปกรมป่าไม้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (728.25 kB)   ด่วนที่สุด 1601.3/ว14008 9  ก.ย. 2559
iconสำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาของพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ผู้ช่วยช่างไม้ และพนักงานเพาะชำ) (335.58 kB)
iconแบบฟอร์มแบบสำรวจวุฒิพนักงานยราชการ (10.83 kB)
  ด่วนที่สุด 1601.3/ว4490 29 ส.ค. 2559
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการรประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (4.6 MB) ปกติ 1601.3/ว12945 23 ส.ค. 2559
iconการจัดทำข้อมูลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (1.25 MB)   ด่วนที่สุด 1601.3/ว4234 16 ส.ค. 2559
iconแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 (2.99 MB)
iconแผนปฏิบัติการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2559 (78.17 kB)
iconแบบรายงานตามแผนปฏิบัติการสร้างความผาสุก 2559 (19.45 kB)
  ด่วนที่สุด 1601.3/ว12272 10 ส.ค. 2559
iconแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ.2559-2564 และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ.2559-2564 (1.09 MB)
ด่วนที่สุด 1601.3/ว12268 10 ส.ค. 2559
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการรประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ปกติ 1601.3/ว12171 9 ส.ค. 2559
iconขอให้ส่งรายชื่อผู้สมัครรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 (663.97 kB)
iconคู่มือปี2558 (142.39 kB)
iconแบบฟอร์ม 1,2,3,4 (180.5 kB)
 ด่วนที่สุด 1601.3/ว4082 8 ส.ค. 2559
iconรายชื่อผูัมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (3.08 MB)  ด่วนที่สุด 1601.3/ว3984 3 ส.ค. 2559
iconบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของสำนักบริหารกลาง (631.91 kB) ปกติ   29 ก.ค. 2559
iconแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ปกติ 1601.3/ว11515  28 ก.ค. 2559
icon(ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ.2559-2564 (703.41 kB)  ด่วนที่สุด 1601.3/ว3808  25 ก.ค. 2559
iconรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของสำนักบริหารกลาง (577.2 kB) ปกติ    21 ก.ค. 2559
 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595