ยิ น ดี ต้ อ น รั บ . . . ส่ ว น ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่    สำ นั ก บ ริ ห า ร ก ล า ง

 
หนังสือเวียน
ชื่อเรื่อง ชั้นความเร็ว เลขหนังสือ ลงวันที่
iconการเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559
ด่วนที่สุด 1601.3/ว670 4 ก.พ. 2559
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (7.95 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว675 3 ก.พ. 2559
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2.09 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว694 3 ก.พ. 2559
iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และกำหนดการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1.77 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว560 29 ม.ค. 2559
iconขอให้แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ (153.52 kB) ปกติ 1601.3/ว528 27 ม.ค. 2559
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 ตำแหน่ง ในสังกัดกรมป่าไม้
iconเอกสารแนบ 3
iconเอกสารแนบ 4
ด่วนที่สุด 1601.3/ว1311 26 ม.ค. 2559
iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และกำหนดการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1.37 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว481 25 ม.ค. 2559
iconแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ (246.37 kB) ปกติ 1601.3/ว1096 20 ม.ค. 2559
iconบัญชีรายชื่อผูัผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ ของสำนักบริหารกลาง (859.07 kB) ปกติ   15 ม.ค. 2559
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (331.87 kB) ปกติ 1601.3/ว547 12 ม.ค. 2559
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558
ด่วนมาก ศธ 0201.4/4750 19 พ.ย. 2558
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ ของสำนักบริหารกลาง (824.98 kB) ปกติ   8 ม.ค. 2559
iconรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง ในกรมป่าไม้ (745.11 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว248 7 ม.ค. 2559
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ปกติ 1601.3/ว188 6 ม.ค. 2559
iconการพิจารณาให้พนักงานราชการทั่วไปได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (2.59 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว21589 24 ธ.ค. 2558
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ โดยวิธิการสัมภาษณ์ (878.04 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว6842 21 ธ.ค. 2558
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (4.34 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว6696 14 ธ.ค. 2558
iconการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (349.31 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว1055 4 ธ.ค. 2558
iconขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำ กรมป่าไม้ (201.17 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว6477 30 พ.ย. 2558
icon(ร่าง) แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของกรมป่าไม้ (988.37 kB) ปกติ 1601.3/ว6427 26 พ.ย. 2558
iconการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง ในกรมป่าไม้ (137.86 kB)
icon1.เอกสารหมายเลข 1 (34.14 kB)
icon2.เอกสารหมายเลข 2 (37.03 kB)
icon3.เอกสารหมายเลข 3 (23.3 kB)
icon4.เอกสารหมายเลข 4 (26.74 kB)
icon5.ข้อมูลตำแหน่ง (Job Description) (17.56 kB)
ด่วนที่สุด 1601.3/ว20010 25 พ.ย. 2558
iconการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา (690.66 kB)
iconรายชื่อข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2557 (102.07 kB)
iconรายชื่อข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557 (217.59 kB)
iconรายชื่อลูกจ้างประจำที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2557 (193.95 kB)
iconรายชื่อพนักงานราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2557 (107.8 kB)
ปกติ 1601.3/ว19919 24 พ.ย. 2558
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (6.9 MB) ปกติ 1601.3/ว19865 24 พ.ย. 2558
iconประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด่วนที่สุด 1601.3/ว6351 24 พ.ย. 2558
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (375.98 kB) ปกติ 1601.3/ว19553 19 พ.ย. 2558
iconให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ (1.1 MB) ปกติ  1601.3/ว19245 12 พ.ย. 2558
iconการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (836.62 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว18958 5 พ.ย. 2558
iconโครงการคัดเลือก "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2558 (1.11 MB) ด่วนที่สุด  0221/ว3482 16 ก.ย. 2558
 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595