ยิ น ดี ต้ อ น รั บ . . . ส่ ว น ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่    สำ นั ก บ ริ ห า ร ก ล า ง


 
ชื่อเรื่อง ชั้นความเร็ว เลขหนังสือ ลงวันที่
iconการจัดทำข้อมูลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (486.22 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว4610 2  ก.ย. 2558
iconรายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก (522.17 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว14758 31  ส.ค. 2558
iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ ของสำนักบริหารกลาง (147.13 kB) ปกติ   27 ส.ค. 2558
iconแนวทางในการมอบหมายให้พนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการต่างสัญญาจ้าง (245.34 kB) ปกติ 1601.3/ว18085 8  ธ.ค. 2557
iconการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2558 (692.9 kB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว832 21 ส.ค. 2558
iconแนวทางการจัดทำหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการในพื้นที่ประกาศใช้กฏอัยการศึก และมีการนับเวลาเป็นทวีคูณ (717.92 kB) ปกติ 1601.3/ว13265 10 ส.ค. 2558
iconรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (1.62 MB) ปกติ 1601.3/ว13282 10 ส.ค. 2558
iconขอให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (360.83 kB) ปกติ 1601.3/ว13015 5 ส.ค. 2558
iconการเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2558 (1.68 MB) ด่วนที่สุด 1601.3/ว4021 5 ส.ค. 2558
iconขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของกรมป่าไม้และคณะทำงานวิเคราะห์โครงสร้างอายุข้าราชการกรมป่าไม้ (1.09 MB)
iconเอกสารแนบ แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (752.89 kB)
iconเอกสารแนบ รายงานผลการวิเคราะห์โครงสร้างอายุข้าราชการของกรมป่าไม้ (424.18 kB)
ปกติ  1601.3/ว3939 3 ส.ค. 2558
iconแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน (279.79 kB  ปกติ 1601.3/ว12710 28 ก.ค. 2558
iconเกณฑ์การประเมินบุคคลในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (1.2 MB ด่วนที่สุด 1601.3/ว12283 22 ก.ค. 2558
iconการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (2.68 MB)
iconแบบฟอร์มการประกอบการพิจารณาคัดเลือก (68.92 kB)
ด่วนที่สุด 1601.3/ว12282 22 ก.ค. 2558
iconเกณฑ์การประเมินบุคคลในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (349.7 kB ด่วนที่สุด 1601.3/ว12240 22 ก.ค. 2558

ชื่อเรื่อง ชั้นความเร็ว เลขหนังสือ ลงวันที่
iconการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (900.56 kB)
iconแบบฟอร์มประกอบการพิจารณาคัดเลือก (69.32 kB
ด่วนที่สุด 1601.3/ว12239 22 ก.ค. 2558
iconการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ (546.2 kB ปกติ   17 ก.ค. 2558
iconให้พนักงานราชการได้รับการปรับค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว วันที่ 1 ธันวาคม 2557 (2.96 MB ปกติ 1601.3/ว11364  9 ก.ค. 2558
iconการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 เมษายน 2558 (718.73 kB)  ด่วนที่สุด  1601.3/ว11392  9 ก.ค. 2558
iconรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (375.26 kB)  ปกติ    6 ก.ค. 2558
icon(ร่าง) รายงานผลการวิเคราะห์โครงสร้างอายุข้าราชการของกรมป่าไม้(729.73 kB)  ปกติ  1601.3/ว3255  26 มิ.ย. 2558
iconการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (4.84 MB)  ด่วนที่สุด  1601.3/ว3238  25 มิ.ย. 2558
iconการสำรวจรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในการปฏิบัติงาน (269.32 kB)
iconแบบฟอร์ม (21.81 kB)
 ด่วนที่สุด  1601.3/ว3236  24 มิ.ย. 2558
iconการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (1 ธันวาคม 2557) (650.67 kB)   ด่วนที่สุด  1601.3/ว10236  22 มิ.ย. 2558
iconการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติ การของกรมควบคุมมลพิษ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ (672.3 kB)  ปกติ  1601.3/ว10140  22 มิ.ย. 2558
iconการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2558 (602.4 kB)  ด่วนที่สุด  1601.3/ว9211  4 มิ.ย. 2558
iconขอส่งสำเนาประกาศเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (756.81 kB)  ปกติ  1601.3/ว9065  3 มิ.ย. 2558
iconให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงที่ได้รับการปรับใหม่ (1.51 MB)  ด่วนที่สุด  1601.3/ว8872  28 พ.ค. 2558
 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595