ส่วนการเจ้าหน้าที่
กรอบพนักงานราชการ ปี 2560
หนังสือเวียนกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ 1601.3/ว15147 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง กรอบอัตราพนักงานราชการของกรมป่าไม้ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563)
แบบตรวจสอบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่ได้รับงบประมาณจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
บัญชีตำแหน่งพนักงาน รอบที่ 4 (2560-2563) – ภาพรวม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักกฎหมาย
สำนักบริหารกลาง
สำนักการอนุญาต
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
สำนักจัดการป่าชุมชน
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 6 (อุดรธานี)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา)