ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหาร

รมว ทส ลงพื้นที่ จ. อุดรฯ พบปะพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชน และมอบหนังสือแสดงป่าชุมชน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ป่าชุมชนต้นแบบ พบปะพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชนหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ป่าชุมชนต้นแบบ พบปะพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชนหนองว ...
อ่านเพิ่มเติม

อ่านข่าวกิจกรรมผู้บริหารทั้งหมด

อธิบดีกรมป่าไม้

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมmorning talk ผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมmorning talk ผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์

วันที่ 12 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมmorning talk ผู้บ ...
อ่านเพิ่มเติม
กรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์

                วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ลงนามถวายพระพรและถวา ...
อ่านเพิ่มเติม
นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ เกี่ยวกับประเด็นในการบริหารงาน ของกรมป่าไม้ยุคใหม่

วันที่ 6 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวของหนังสือพิม ...
อ่านเพิ่มเติม

อ่านข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้ทั้งหมด

ผู้บริหารกรมป่าไม้

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้หารือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและหารือแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความรวดเร็ว

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้หารือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและหารือแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความรวดเร็ว

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้หารือร่วมกับ นายฉัฐภัสส์ นิลพฤกษ์ ผ ...
อ่านเพิ่มเติม
นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสรุปผลการประชุม ดังนี้ 1. แจ้งแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 2) ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 และคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 154/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของกรมป่าไม้ โดยแจ้งให้ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 2. สรุปผลรายงานสถิติประจำวัน และกำชับปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 3. ให้เร่งรัดและกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน WFH ตามข้อสั่งการกระทรวง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 4. การดำเนินการตามมาตรการ และการพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้พิจารณาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 5. ประสานกับ ทส. อย่างใกล้ชิดถึงแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อมายึดถือปฏิบัติต่อไป

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติ ...
อ่านเพิ่มเติม
นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติ ...
อ่านเพิ่มเติม

อ่านข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้ทั้งหมด