Dashboard คทช.

* ข้อมูลสถานะพร้อมแจ้งอนุญาต (แจ้งออกหนังสืออนุญาต , เสนอรมว.ทส. , เสนอคกก.พิจารณาฯป่าสงวน เพื่อทราบ (กรณีมีการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม/แก้ไขเนื้อที่) , เสนอเข้าประชุม EC)
* มี 1 คำขอ รวมอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย ปี 2558 (อนุญาตไปแล้ว1คำขอ), มี 1 คำขอ รวมอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย ปี 2560 (อนุญาตไปแล้ว1คำขอ) และมี 1 คำขอ รวมอยู่ในพื้นที่เป้าหมายปี2563 (อยู่ระหว่างพิจารณา) เรื่องพิจารณาจะเกินจากพื้นที่เป้าหมายหลักมา 3 พื้นที่ เมื่ออนุญาตแล้ว จะนับรวมเป็น 1 พื้นที่ 2 คำขอ
**หมายเหตุ
จ.น่าน พท.เป้าหมาย 35 พท. ทั้งหมด 41 คำขอ
จ.อุดรธานี พท.เป้าหมาย 8 พท. ทั้งหมด 9 คำขอ
จ.ปราจีนบุรี พท.เป้าหมาย 1 พท. ทั้งหมด 2 คำขอ
จ.หนองคาย พท.เป้าหมาย 1 พท. ทั้งหมด 2 คำขอ
จ.นครพนม พท.เป้าหมาย 6 พท. ทั้งหมด 7 คำขอ

ที่มา : สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้ Permission Database – คทช. (google.com)

Skip to content