Dashboard คทช.

ผลการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดไร่งานวาไร่ (ทศนิยม)
1. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ได้กำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการ1,187702,101,024137.92,101,024.34
2. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ได้เห็นชอบให้ดำเนินการ742701,516,021031.921,516,021.08
3. พื้นที่ที่มีการอนุญาตให้ดำเนินการแล้ว24264707,349120.73707,349.30
4. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ยื่นคำขออนุญาตแล้ว (อยู่ระหว่างกระบวนการอนุญาต)6632280,894224.6280,894.56
5. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินเห็นชอบแล้ว แต่จังหวัดยังไม่ยื่นคำขออนุญาต8734459,216286.29459,216.72
6. พื้นที่ที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินได้ส่งข้อมูลให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว452681,236,433394.741,236,433.99
ข้อมูลความก้าวหน้าการจัดที่ดินทำกิน | แบบสรุปผู้บริหาร ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 14:38 น จาก http://flmgt.forest.go.th/Land

หมายเหตุ : พื้นที่เป้าหมายจัดหาที่ดิน พิจารณา ยกเลิก จำนวน 93 พื้นที่ / 20 จังหวัด / ขนาดพื้นที่ 54,185.80 ไร่