การประกวดภาพถ่าย “แหล่งท่องเที่ยวและต้นไม้สวยงามในเมืองไทย”

กติกาและเงื่อนไขในการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ประชาชนทั่วไปสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ โดยจำกัดสิทธิ์ในการส่งภาพเข้าประกวดท่านละไม่เกิน 2 ภาพ
 2. ลงทะเบียนผ่านระบบเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ หรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเข้ากับหัวข้อการประกวดที่กำหนด แหล่งท่องเที่ยวและต้นไม้สวยงามในเมืองไทย”
 4. สถานที่ถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวและต้นไม้สวยงามในเมืองไทย ต้องเป็นภาพถ่ายที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่านันทนาการ ป่าในเมือง และป่าชุมชน
 5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพ ระบุสถานที่ จังหวัด และลงทะเบียนในใบสมัครให้ครบถ้วน
  พร้อมกับบรรยายความประทับใจต่อภาพถ่ายนั้น ไม่เกิน 2 บรรทัด
 6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องส่งเป็นไฟล์ภาพดิจิทัล เท่านั้น
 7. ไฟล์ภาพต้องมีขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล และขนาดด้านยาวที่สุดของภาพต้องไม่เกิน 4,000 พิกเซล ที่มีความละเอียด (Resolution) ไม่น้อยกว่า 220 dpi รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG เท่านั้น (ไม่รับไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น) โดยแต่ละภาพมีขนาดไม่เกิน 10 MB
 8. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 9. หากปรากฏว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพ
  เข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 10. เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
 11. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ หรือเอกสารใด ๆ ยกเว้น
  ในกรณีที่ภาพเผยแพร่บนเว็บไซต์ซึ่งเป็นภาพของผู้ส่งเข้าประกวดถ่ายภาพเอง สามารถนำภาพที่เผยแพร่
  บนเว็บไซต์นั้นมาร่วมส่งเข้าประกวดได้

ระยะเวลาดำเนินการ

 1. เปิดลงทะเบียนรับสมัครและส่งผลงานภาพประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 มกราคม 2565
 2. ประกาศผลการพิจารณาผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายในวันที่ 30 มกราคม 2565

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินจาก

 1. การถ่ายทอดแนวคิดและสื่อความหมาย แหล่งท่องเที่ยวและต้นไม้สวยงามในเมืองไทย”
 2. ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบ ตามหลักทัศนศิลป์
 3. ความยาก-ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ
 4. ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพรวมทั้งไฟล์ต้นฉบับ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตลอดจนสงวนสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายรวมทั้งไฟล์ต้นฉบับ คืนให้แก่ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ทั้งนี้ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมการประกวดทุกภาพในครั้งนี้ไปจัดตีพิมพ์แสดงผลงาน และเผยแพร่ทางหน่วยงานราชการได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ (โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 18 คือ มีสิทธิในการแสดงตัวว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตนไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป)

รางวัลการประกวดภาพถ่าย จำนวน 3 รางวัล

 1. รางวัลที่ 1 ที่พักและค่าเข้าเยี่ยมชมฟรี อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 คืน
 2. รางวัลที่ 2 ที่พักและค่าเข้าเยี่ยมชมฟรี อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 คืน
 3. รางวัลที่ 3 ที่พักและค่าเข้าเยี่ยมชมฟรี อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 คืน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง เบอร์โทรศัพท์ 02 561 4292-3 ต่อ 5618 , 5168

ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
Skip to content