ช่องทางการตรวจสอบข้อมูลตนเองของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ

ระบบบำเหน็จบำนาญและการรักษาพยาบาล

เว็บไซต์มีอะไรบ้าง?

  • ยื่นรอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
  • ตรวจสอบข้อมูลประมาณการเบี้ยหวัดและบำเหน็จบำนาญ
  • สถานะการยื่นรับบำเหน็จบำนาญ
  • หนังสือสั่งจ่ายและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • อื่นๆ

คู่มือการใช้งาน

วิดีโอการใช้งาน

Skip to content