นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมในพิธีเปิดอบรม “การเป็นข้าราชการที่ดี”

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมในพิธีเปิดอบรม "การเป็นข้าราชการที่ดี"

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รอง … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกร … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ หารือร่วมกับ อบก. ในการดำเนินงานโครงการ T-VER

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ หารือร่วมกับ อบก. ในการดำเนินงานโครงการ T-VER

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤ … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุม คกก. เร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณ 64 ของ ทส.

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุม คกก. เร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณ 64 ของ ทส.

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ 2564 นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปล … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเร่งรัดติดตามผลการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจของกรมป่าไม้

ประชุมเร่งรัดติดตามผลการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจของกรมป่าไม้

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น. นายสมศัก … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี ครั้งที่ 1/2564

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี ครั้งที่ 1/2564

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมค … Read more

นายอดิศร  นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญ ประจำสัปดาห์

นายอดิศร  นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญ ประจำสัปดาห์

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมก … Read more

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอในการแบ่งส่วนราชการภายในกรมป่าไม้

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอในการแบ่งส่วนราชการภายในกรมป่าไม้

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบ … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รอง … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ค้นหาป่าชุมชน “กล้ายิ้ม” 2564 รางวัลดีเด่นด้าน “ป่าชุมชนลดสภาวะโลกร้อน และให้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” ป่าชุมชนบ้านปากทรง จังหวัดชุมพร

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ค้นหาป่าชุมชน “กล้ายิ้ม” 2564 รางวัลดีเด่นด้าน “ป่าชุมชนลดสภาวะโลกร้อน และให้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” ป่าชุมชนบ้านปากทรง จังหวัดชุมพร

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอ … Read more