การประชุมซักซ้อมการขออนุญาตใช้ประโยชน์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรั … Read more

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ผนึกกำลัง 7 หน่วยงาน เตรียมจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในพื้นที่ต้นน้ำ ช่วยเตือนภัยบรรเทาความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ มูลนิธิ … Read more