บริการสำหรับประชาชน

ลงทะเบียนต้นไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์

ลงทะเบียนต้นไม้ที่ปลูกบนที่ดินกรรมสิทธิ์ของท่านผ่านระบบ e-Tree

จองกล้าไม้ออนไลน์

จองกล้าไม้ผ่านระบบออนไลน์ แล้วไปรับในภายหลัง

ขั้นตอนการขอรับกล้าไม้

ขั้นตอนการขอรับกล้าไม้ป่าจากหน่วยเพาะชำที่อยู่ใกล้ท่าน

จัดตั้งป่าชุมชน

ร่วมกับคนในชุมชนท่านเพื่อจัดตั้งป่าชุมชน

RFD Single Window

ขอออกใบเบิกทาง ขอหนังสือกำกับ ขอใบรับรองไม้และใบอนุญาตส่งออก รวมทั้งขอตรวจพิสูจน์ไม้ และขอหนังสือรับรองแจ้งข้อเท็จจริงนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

ปลูกต้นไม้อะไรดี

การพิจารณาชนิดไม้เศรษฐกิจเพื่อการปลูกสวนป่า

บริการเมล็ดพันธุ์

ติดต่อขอรับเมล็ดพันธุ์ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เมล็ดพันธุ์ไม้โตเร็ว และเมล็ดพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด

คู่มือสำหรับประชาชน

กระบวนการ ระยะเวลาที่ใช้ เอกสารประกอบคำขอ ค่าธรรมเนียม และช่องทางใช้บริการต่าง ๆ ของกรมป่าไม้

Citizens' Manual

Processes information and forms

บริการ ระบบงาน และลิงก์ที่น่าสนใจอื่น ๆ