หนังสือเวียน

ขอเชฺิญเข้าร่วมสัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย

ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ จำนวน 2 ฉบับ

ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ จำนวน 2 ฉบับ

ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้

ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน

แต่งตั้วข้าราชการให้รักษาราชการแทน

การแต่งตั้งข้าราชการ

แต่งตั้งคณะทำงานจัดฝึกอบรมและสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ย้ายข้าราชการ

อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำเดือนกันยายน 2560

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 5/2560

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 34 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559 -31 กรกฎาคม 2560)

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศครั้งที่ 3/2560

รายงานการเข้าร่วมการสัมมนา”Sustainable Development and Management of Bamboo and Rattan Resources for the Belt and Rood Countries” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1-13 และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ.2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 10 2560

แนวทางการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

รายงานการประชุมรับมอบนโยบายการจัดทำข้อมูลเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ของกรมป่าไม้

ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบลปี 2560\

การปรับปรุงปฎิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานการประชุุมเพื่อรับมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อมประกอบการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เบื้องต้น(Pre-Ceiling)

ขอจัดส่งหนังสือข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ปี 2558

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิกหรือจำเป็น พ.ศ. 2560

รายงานผลการตรวจราชการตามภารกิจของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายงานจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2 (monitoring and evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 (จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง) ณ จังหวัดระยอง และชลบุรี

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ

การขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปผลการตรวจราชการของผู้ราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 ณ จังหวัดขอนแก่น และกาฬสิทธิ์

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2560

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการการประเมินตนเอง ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2)

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560

มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560

สรุปผลการประชุมเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ 2/2560

มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ The Regional workshop on Evaluation and Review of Implementation of the ASEAN Criteria and Indicator (C&I) for Sustainable Management of Tropical Forests and Legality of Timber ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การขับเคลื่อนมาตรการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยภาคเอกชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ

Project Proposals under the Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)

เรื่อง สถาบัน Russian Academy of Natural Sciences ประกาศรับเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรสำหรับรางวัล EcoWorld ประจำปี ค.ศ.2017

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

รายงานผลการปฏิบััติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 33 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559-30 มิถุนายน 2560

การเสนอโครงการที่ต้องอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 41

ทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่ กทม. ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคกลาง

ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

ขอส่งรายงานการประชุม21/09/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรุกขกร กรมป่าไม้ ส่วนกลางและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-3 และสาขาทุกสาขา

มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1-13 และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ.2560

นโยบายการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการ”การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม

สรุปข้อสั่งการ รมว.ทส.ในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจและติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน และมอบหมายเขตตรวจราชการให้ผู้ตรวจ

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

เลื่อนข้าราชการ

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

การพิจาณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องระดับการประเมินและร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับของข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ (ยกเว้นระดับเชี่ยวชาญ) และประเภททั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2560

การพิจารณาให้พนักงานราชการทั่วไปได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปปีและเงินเพิ่มการคลองชีพชั่วคราว วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารักการฝึกอบรม

ขอส่งสำนาหนังสือ

แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกรมป่าไม้

ขอส่งสำเนาหนังสือ

ขอจัดส่งจุลสารรลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนธันวาคม 2560

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำหรับปปีการศึกษา 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดแพร่

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546 ข้อ 22

กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – Market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – Bidding) และวิธีสอบราคา

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุ

ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

ขอเชิฐส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คุณแม่องุ่น จันทร์ศรี มารดาของ พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงแก่กรรม

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

กำหนดเลขที่หนังสือออกขอหน่วยงานภายในสังกัดกรมป่าไม้

การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 7

ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2560

แก้ไขคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2939/2560 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

ขอส่งรายงานการประชุุม การเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สรุปสาระสำำคัญการประชุมมอบนโยบายการทำงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 35 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559-31 สิงหาคม 2560)

การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ(พ.ศ. 2561-2564)

ความเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่างๆประสบ ของที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล ปี 2559

มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง รับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ภาคกลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

แจ้งแนวทางการคัดเลือกบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจถือหุ้นในสัดส่วนที่มีอำนาจในการควบคุมจัดการเพื่อเข้าร่วมลงทุนในโครงการอาเซียนโปแตช(ประเทศไทย)

แต่งตั้งที่ปรึกษากรมป่าไม้

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบติงานในระหว่างสัญญาจ้าง

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก หลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน”

ให้ข้าาชการรักษาการในตำแหน่ง

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ขอรับบริจาครถตู้รถกระบะที่เลิกใช้งานแล้ว

คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

บัญชีนวัตกรรมไทย

ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐรายงานกรอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของหน่วยงานของรัฐและตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง ความต้องการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle, EV)

ขอความอนุเคาะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่

การเพิ่มระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า

การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปประชุม The Second Technical Meeting for the Asian Forest Cooperation Organization (AFoCo)

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ย้ายข้าราชการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดกรมป่าไม้

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี(การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอำนวจให้รองนายกรัฐมนตรีแและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี)

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

ให้ด่านป่าไม้สังกัดส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจตัดการทรัพยากรป่าไม้ ไปสังกัดด่านป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ให้พนักงานราชการไปฏิบัติงาน

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

การเวียนหนังสือ กรณีการเสียชีวิต

ให้ข้าราขการไปปฏิบัติราชการ

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานระหว่างสัญญาจ้าง

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ

การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ จำนวน 2 ฉบับ

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูง

ขออนุญาตให้ข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 และการสัมมนา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยไม่ถือเป็นเวลา

ขอรับการสนับสนุนอตรากำลังนายช่างสำรวจไปปฏิบัติราชการ

ให้ข้าราขการไปปฏิบัติราชการ

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ

แก้ไข้คำสั่งย้ายข้าราชการ

กรอบอัตราพนักงานราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ

แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

เลื่อนข้าราชการ

รายงานการเข้าร่วมประชุม “จากงานวิจัยสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปธรรมาภิบาลการป่าไม้ไทย”

ขอส่งสำเนาหนังสือ

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอส่งสำเนาหนังสือ

ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พศ.2560-2564)

ขอส่งประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2561

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

เลื่อนข้าราชการ

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

ให้ข้าราชกการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ

ย้ายข้าราชการ และให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

มอบอำนวจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ (เพิ่มเติม)

บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งขอตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 4

ขอส่งสำเนาหนังสือ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น

มอบอำนวจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

ขอส่งรายงานการประชุม

ขอให้ส่งรายชื่อผู้รับสมัครการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมป่าไม้ ปะระจำปี พ.ศ. 2561

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

ขอให้แจ้งรายชื่อผู้แทนเพื่อมารับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2553 และ 2554 และขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ขอรัฐสำหรับเจ้าน้าที่สังหัดกรมป่าไม้

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งลูกจ้างประำไปดำรงตำแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้ (ปรับปรุง)

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษษราชการแทน

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ

ย้ายข้าราชการ

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมป่าไม้ ให้เข้ารับการเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมป่าไม้ เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมป่าไม้ และสังกัดทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอส่งรายงานการประชุม

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ

มอบอำนวจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

ผลการคัดเลือกโครงการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2560

รับโอนข้าราชการ

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ

การเกลี่ยอัตราพนักงานราชการ

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิฐัติราชการ

ให้ข้าราชการไปปฏิบติราชการ

การเกลี่ยอัตรากำลัง(การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่าที่ได้รับการปรับเพิ่มระดับชั้นงาน

รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ให้ข้าราชการไปฏิบัติราชการ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสานเทศ SCGI Master Program

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561

ขอเชิญเข้าร่วมบรรยาย “การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำหรับยุคดิจิตอล Thailand 4.0”

ขอส่งสำเนาหนังสือ

สรุปการประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน กอ.นชท ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมาตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0

แผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567)

สรุปประเด็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น ภาคกลาง

สรุปการประชุมปรับปรุง(ร่าง) ยุมธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

การติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการตามมติการพบปะหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร ครั้งที่1-4/2560

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 อาคารพักอาศัยแปลง G ครบรอบ 1 ปี

สรุปสาระสำคัญการปรชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่1/2561

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ

อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฎิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง

อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฎิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง

ประกาศรายชื่อเลือกสรรเพื่อจะเป็นพลังงานราชการทั่วไปของบริหารกลางปีงบประมาณพ.ศ. 2561

การเกลี่ยอัตรากำลังการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเดือน

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

รายชื่อผู้ได้รับการเลือกเข้ารับตายเอาผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นตังค์ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญจำนวน 3 ตำแหน่งในกรมป่าไม้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทราบแล้วจะแจ้งเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปการรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปช่างเครื่องยนต์ และตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ประมาณพ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการให้ไปของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 1 เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้นั้นผลสัมฤทธิ์สูงของกรมป่าไม้ประจำปีประมาณพ.ศ. 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือ

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

ปรับปรุงการจัดหน่วยงาน และกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักการอนุญาต กรมป่าไม้

การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักการอนุญาต กรมป่าไม้

แนวปฏิบัติในการจัดทำบ้านเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60%)

ย้ายข้าราชการ

เลื่อนข้าราชการ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูง

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลงานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมป่าไม้

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 นครศรีธรรมราช

แนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรณีการบรรจุ การย้าย การโอน การช่วยปฏบัติราชการ การยืมตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ และการลาออกจากราชการของกรมป่าไม้ (เพิ่มเติม)

การจัดตั้งศูนย์ป่าไม้ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ และให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และแนวทางในการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการกรมป่าไม้ รอบที่4 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563)

ให้โอนหน่วยงานภาคสนามภาคใต้การกำกับดูแลของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ไปอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสำนักจัดการทรัพากรป่าไม้สาขา

ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้าน

ขอส่งรายงานการประชุม

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและปประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สายงานเจ้าพนักงานป่าไม้

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่

ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนวจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีปะจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทยนายกรัฐมนตรี

ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 31 กรกฎาคม  2561

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561

แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2562-2564) และกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ขอส่งสรุปปผลการประชุมหารือ แนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พค 61

ขอมอบหนังสือ

ขอส่งแผนยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579

ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดปัตตานี

ขอส่งสำเนาแผนแม่บทการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร พ.ศ. 2560-2564

ขอส่งเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception lndex :CPl )

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล 67 ปี ร.พ.ราชวิถี เพื่อนำรายได้สมทบศูนย์ส่องกล้องฯ

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2561

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง

ขอส่งรายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “ การบริหารเชิงยุทธศาสตร์  ” รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561

ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562

การรณรงค์การเลิก – ลดใช้พลาสติกและโฟม ในงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี

ขอส่งสำนาหนังสือ

ขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2561

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้

เกณฑ์การประเมินบุคคลในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง ในกรมป่าไม้

ขอซักซ้อมแนวทางการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

คู่มือสำหรับประชาชน (ฉบับปรับปรุง)

ขอส่งสำเนาหนังสือ

ขอเลื่อนการจัดประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1 ASEN Coffee Industry Development Conference 2018 : ACID 2018)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 4 และหลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง” รุ่นที่ 3

กรณีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เรื่องที 6 ความเป็นกลางทางการเมือง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัณธ์โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง

ขอส่งกำหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปี พุทธศักราช 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2561

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการอำนวยการจัดงานกาชาด กระทรัพยากรธรรมชาิและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 7/2561

มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ

สรุปรายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards 2019

การรับลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิ์แนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน

การขอรับการช่วยเหลือจากมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ

มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจและติดตามเร่งรัดการปฎิบัติงานและมอบหมายเขตตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้รับผิดชอบ

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมป่าไม้ให้พร้อมสู่ระบบราชการ 4.0

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเรื่อง ‘โอโซน เรื่องของเรา”

ชอบหมายหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนข้อมูลข่าวสารรับ ระดับส่วน และระดับฝ่าย ของสำนักบริหารกลาง

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

เลื่อนข้าราชการ

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

เกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)

แจ้งผลการพิจารณาข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการการกฤษฎีกาก็รณีการเรียกเงินคืนจากพนักงานราชการที่ใช้วุตการศึกษาปลอม รายนายจำเริญ สิทธิ์ณะศรี

การเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้ที่มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสให้อยู่ในสก้ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในปี 2563 ถึง 2564

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

ผลการคัดเลือกประธานชมรมและคณะกรรมการบริหารชมรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง

แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความรับผิดทางละเมิด

ขอแจ้งสถานที่ปฏิบัติงาน และหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสาธรณสุขจังหวัดแพร่

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

กำหนดจัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐณศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีประจำปี 2562

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร การปฎิบัติงานสารบัญภาครัฐและการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ 

รุ่นที่ 3

ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลงานด้วงอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี

ขอส่งสำเนาหนังสือ

ขอจัดส่งจุลสารรถหยุดภัยประจำเดือนตุลาคม 2561

ขอจัดส่งจุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่น 6

ขอส่งสำเนาหนังสือ

บัญชีวัตกรรมไทย

ขอส่งสำเนาหนังสือ

สรุปการประชุมรับแนวทางการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561

ขอเชิญส่งเข้ารากรการศึกษาและนวัตกรรมการบริหารในรูปแบบสูง

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2561

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ระดับการประเมินและร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับของข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ (ยกเว้นระดับเชี่ยวชาญ) และประเภททั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2561

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ

ย้ายข้าราชการและราชการไปปฏิบัติราชการ

ให้ข้าราชการประจำไปปฏิบัติราชการ

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนส่งทีมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมัตรเข้าร่วมหลักสูตรนานาชาติ สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ 

การพิจารณาคัดเลือกศิษญ์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมศิษญ์เก่าวนศาสตร์ประจำปี 2561

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ความเลี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ” รุ่นที่ 11

ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาาบุคลากรด้านไอที (หลักสูตร วิทยาการคำนวฯและสาสนเทศศาสตร์)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมหลักสูตรนานาชาติ สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (TIJ Workshop for Emerging Leaders)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 2

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 10 (ยธส.10)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 10

กรณีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เรื่องที่ 7 การเผยแพร่ข้อมูลประชาชน

มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน

หาความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของภาควิชาภาษาต่างประเทศคณะมนุษศาสตร์

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง

ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับกลาง (นบก.ทส.) รุ่นที่ 8”

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES)

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีในการถวายผ้ากระถินพระราชทานกระทรวงสรรพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีพุทธศักราช 2561

แนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสื่อมวลชน

การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 10

ขออุปถัมภ์ทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนปิดทองหลังพระกองทุนละ 99 บาทเพื่อการศึกษาสามเณรเยาวชนของชาติ

ขอนำส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES)

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐประจำปี 2562

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

การสำรวจและบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

เรื่อง ม.ล. สุภาศรี สุรัสวดี มารดาของนายชลธิศ สุรัสวดี ถึงแก่กรรม

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศง 2561

รายงานผลป้อนกลับ feedback Report ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาการแข่งขัน วิ่งผ่านสายหมอกแพร่มาราธอน ครั้งที่ 18

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและสดับพระธรรมเทศนางานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก

สรุปรายงานการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการและขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร

ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนมูลนิธิมหิธรกรีบไกรฤกษ์พ.ศ. 2561

ขอส่งแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร

การรับรองคุณสมบัติผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ย่านอันตรายจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสและอำเภอเทพาอำเภอจะนะอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยของจังหวัดสงขลา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561

รายงานผลการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

ขอเสนอโครงการฝึกอบรมอัพเกรดองค์กรคุณธรรมสู่ความเป็นเลิศ

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์ร่วมสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดแข่งขันโบลิ่งการกุศลสมทบกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง

ขอส่งสำเนาหนังสือ

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติพ.ศ. 2561)

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจัดการจัดงานพระเครื่องเมืองชล

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

ขอเสนอหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561

สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาค

ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคคลรุ่นที่หกหลักสูตรเทคนิคการวิจัยด้านป่าไม้

การติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการในการเข้าเยี่ยมคารวะของรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ ำวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ขอส่งรายงานการประชุม

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมป่าไม้ (พ.ศ. 2561-2564)

ขอส่งสำเนาหนังสือ

คุณลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งพนักงานราชการกรมป่าไม้กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการรอบที่4 (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 -2563) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่สูงสุด

การพิจารณาให้พนักงานราชการทั่วไปได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราววันที่1

ตุลา คม 2561

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้

ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.

ขอส่งสำเนาหนังสือ

ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการเที่ยวของไทย สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย “สะดวก สะอาด ปลอดภัย”

สรุปบทเรียนการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561

การจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

ขอสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิสมเพิ่ม กิตตินันท์

ขอเชิญร่วมสัมมนาผู้บริหารหัวข้อ นวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในโลกยุค 4.0 และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ง่ายและได้ผลสำหรับคนไทยยุค 4.0

การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติมการยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษและการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

ขอส่งจดหมายข่าวกรมป่าไม้

การคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี 2561

แจ้งย้ายอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ (หลังใหม่)

ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ

ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ (ต่อ)

แนวทางปฏิบัติในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารและพัฒนาสังคมภาคพิเศษ

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนPeople’s Audit รุ่นที่ 23

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ Developing Voluntary Code of Conduct on impacts for Forest &Timber Companies in ASEAN ณ ประเทศมาเลเซีย

การฝึกอบรม Community Forest Management for Livelihood and Community Forest Based Enterprise Development ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า

ขอส่งมอบหนังสือ

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ

ขอส่งสำเนาหนังสือ

แต่งตั้งข้าราชการ

การมอบแนวทางการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบ

ประมาณพ.ศ. 2562 ด้วยปลัดกระทรวง (นายวิจารณ์ สิมาฉายา)

งบประมาณถูกพับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ (เฉพาะราย)

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร The big data Ecosystem #2

การตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมระดมทรัพยากรทางการศึกษาประจำปี 2561

ขอความร่วมมือรณรงค์ “ลดพลาสติก ลดขยะ รักสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นที่เรา”

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชากฏหมายเพื่อการบริหาร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม (ภาคปลาย) ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวจำหน่ายอย่างเป็นทางการLeica Geosystems Open Day

ย้ายที่ทำการสำนักงานเลขานุการวุฒิสภาปฎิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กรณีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเรื่องที่เก้าการละเมิดหลักศีลธรรม

ขอความร่วมมืองดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่

โครงการสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธ วิถีธรรม พุทธศักราช 2562

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับกรรมฐานเบื้องต้นหลักศูนย์ 7 วัน (ไป-กลับ) รุ่นที่ 61

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมรักสูตรพลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 8

แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

กรณีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเรื่องที่ 10 การคัดลอกผลงานทางวิชาการ

แจ้งสถานที่ทำการใหม่ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ขอส่งสำเนาหนังสือ

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “รุกขกรรมเพื่อการจัดการต้นไม้ในเขตเมือง”

การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต

มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งที่ 2/ 2561

สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้ย้ายสถานที่ทำการ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ย้ายสถานที่ทำการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ย้ายสถานที่ทำการ

ขอเชิญร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

ขอส่งสำเนาหนังสือ

ขอส่งสำเนาหนังสือ

นำส่งประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุนการเลือกการลงทุนการให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุนและการเปลี่ยนแผนการลงทุนและแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดต่อกับ กบข

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทด้านภูมิสารสนเทศ 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง

การแต่งตั้งผู้บริหารดับสูงปฎิบัติหน้าที่อำนวยการติดตามสถานการณ์เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและประสานการแก้ไขปัญหาในวันหยุดราชการ

การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2562

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

รายงานการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพสมัยที่ 14 (CBD COP 14) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นขององค์การความร่วมมือป่าไม้แห่งเอเชีย( Asian forest corporation organization : AFoCO)

รายงานการประชุมสมัชชาองค์กรณ์ความร่วมมือด้านการป่าไม้แห่งเอเซียสมัยที่ 1 (The first season of the Assembly of Asian fire red corporation organization : AFoCO) ณ สาธารณะรัฐเกาหลี

รายงานการสัมมนาระดับภูมิภาค ภาคใต้ STAFA’s Lancang- Mekong (LMC) Program หัวข้อ Community Forestry Promotes Rural Poverty Reduction of Countries in the Lancang-Mekong Region
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายงานการศึกษาดูงาน Study tour on lllegal Wood Prevention and Wood Processing in China ณ.สาธารณะรัฐประชาชนจีน

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ Cooperation project : Equivalent Timber Name in ASEAN ณ ประเทศมาเลเซีย

รายงานการฝึกอบรมภายใต้ STAFA’s Lancang-Mekong Cooperation(LMC) Program หัวข้อ “Community Forestry Promotes Rural Poverty Reduction for countries in the Lancang-Mekong Region” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอส่งสำเนาผลการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการหลักสูตร eLogistic Summit 2018

รายงานการประชุม United Nations Forum on Forests สมัยที่ 13

การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและณวัดปะกำภายใต้โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

ขอแจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้

ขอเชิญชวนบริจาคสือเพื่อสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญร่วมงาน Thailand E-commerce Week 2019 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน

ขอสนับสนุนกองทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สื่อมวลชลสายเกษตร

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาศพระบาทสำเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา

กรอบอัตราพนักงานราชการกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

แต่งตั้งคณะทำงานจัดข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากการปฏิรูประบบราชการกรณีตำแหน่งระดับอาวุโสและระดับชำนาญการพิเศษ

มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยเครื่องแบบราชการ

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนแทนและให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง

แนวทางปฎิบัติการแบ่งภารกิจงานของส่วนในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้และศูนย์ป่าไม้

แนวทางการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 ปีพ.ศ. 2562

ขอส่งรายงานการประชุม

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปฎิบัติงานแผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์เรียนรู้และบริการข้อมูล จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดเลขที่ออกหนังสือของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ (เพิ่มเติม)

ขอส่งรายงานการประชุม

รายงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Low Carbon Development Opportunities created by Forestry Carbon Project ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop of the AFoCO-BIPS Regional Project ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ขอส่งรายงานการประุชุม

ผลการตัดสินต้นรวงผึ้ง ตามโครงการประกวดต้นรวงผึ้ง “ต้นไม้ประจำราชกาลที่ 10”

การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

ขอส่งรายงานการประชุม

ขอส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจกรรมงานพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนพรุ เพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการป่าพรุในประเทศ ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการติดตามประเมินผลปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ระยะครึ่งแผน