สจป.3 สาขาแพร่ ร่วมศปม.แพร่ และส่วนป้องกันจับโรงงานเถื่อนแปรรูปไม้

วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติปี 2564

ความเป็นมา
วันต้นไม้ประจำปีครั้งแรกของโลกถือกำหนดร้อยกว่าปีในมลรัฐ NEBRASKA ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2515 มีประชาชนในมลรัฐ NEBRASKA ร่วมกันปลูกต้นไม้ได้กว่าหนึ่งล้านต้นและได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อมามลรัฐอื่นๆก็ได้ดำเนินการตามโครงการกำหนดวันต้นไม้ประจำปีของแต่ละมลรัฐขึ้นความคิดนี้ได้แพร่หลายไปทั่วโลกในประเทศไทยปีพ.ศ.2481 กรมป่าไม้เชิญชวนข้าราชการพ่อค้าและประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันชาติซึ่งตรงกับวันที่ 24 มิถุนายนปีพ.ศ.2484 กรมป่าไม้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในส่วนภูมิภาคเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการจังหวัดและอำเภอจัดให้มีการปลูกต้นไม้ขึ้นในวันชาติคือ 24 มิถุนายน 2484 ถือว่าเป็นวันต้นไม้ประจำปีอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยปีพ.ศ. 2494 ที่ประชุมใหญ่ของ FAO มีมติให้ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของแต่ละชาติแต่กรมป่าไม้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2481 โดยถือเอาวันชาติเป็นวันต้นไม้อยู่แล้วจึงได้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งมีมติให้ถือเอาวันชาติคือวันที่ 24 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ต่อมาปีพ.ศ. 2503 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ยกเลิกวันชาติและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2503 กำหนดให้ “วันเข้าพรรษา” เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติแทนปีพ.ศ. 2532 ได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรีว่าปัจจุบันสภาพของฤดูกาลได้เปลี่ยนแปลงไปมากต้นไม้ที่ปลูกในวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูฝนเมื่อฝนทิ้งช่วงเกิดสภาวะขาดแคลนน้ำต้นไม้ไม่สามารถตั้งตัวได้ก่อนถึงฤดูแล้งทำให้ได้รับความเสียหายจึงขอให้พิจารณาอนุมัติให้วันวิสาขบูชาซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมและเป็นระยะเริ่มต้นของฤดูฝนเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติแทนและคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ปัจจุบันวันวิสาขบูชาจึงเป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”
กิจกรรมในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
กรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานราชการกระทรวงทบวงกรมและทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้แบบประชาอาสาโดยเชิญชวนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาตลอดจนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาลและเอกชนให้ร่วมกันปลูกต้นไม้ทั่วประเทศในวันสำคัญนี้

default
default

สจป. 3 สาขาแพร่ สนธิกำลังปราบปรามขบวนการลักลอบขนย้ายไม้มีค่า บ้านเวียงทอง เจ้าของหนีไปได้ ยึดไม้และรถยนต์อีก 3 คัน

วันที่ 3-4 เม.ย.64 สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ นำโดยนายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผอ.สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ นายชาตรี สัทธรรมนุวงค์ ผอ.ส่วนป้องกันฯ นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ สนธิกำลังเจ้าหน้าท่ีร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ ตรวจสอบ/ตรวจยึดรถยนต์บรรทุกไม้ของกลางและได้ทำการขยายผลโดยการนำหมายค้นของศาลจังหวัดแพร่ เข้าทำการตรวจค้นแหล่งซุกซ่อนเก็บไม้มีค่าเพื่อส่งขายยังประเทศเพื่อนบ้าน บริเวณบ้านเวียงทอง ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
ผลการปฎิบัติงาน ดังนี้
1.ตรวจยึดไม้ท่อน(ประดู่ แดง) จำนวน 148 ท่อน/ปริมาตร 65.69 ลบม.
2.ตรวจยึดไม้แปรรูป(แดง ประดู่ มะค่าโมง) จำนวน 2,323 ผ/ล.
ปริมาตร 10.55 ลบม.
3.อุปกรณ์การกระทำผิด มี
3.1 รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 1 คัน
3.2 รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ (โครงหลังคาทึบ) 2 คัน
4.ผู้ต้องหาหลบหนี
5.นำเรื่องส่งพนักงานสอบสวน
สภ.สูงเม่น จ.แพร่ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้ว
6.การปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสำรวจ โครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

รับสมัครลูกจ้างโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ (ผู้ช่วยงานสำรวจ)

ป้องกันไวรัสโคโรนา

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. นายประสิทร์ ท่าช้าง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีผอ. ส่วนทุกส่วน
ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Big Cleaning Day

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ พร้อมด้วย ผอ.ส่วนทุกส่วน ผอ.ศูนย์ป่าไม่แพร่ ข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ ได้รณรงค์จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบๆพื้นที่สำนักงานฯ และบริเวณห้องทำงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

1 2 3 4