กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2565” วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

“กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2565” วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยนายจีระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ นายเสน่ห์ แสนมูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นายสงคราม ขาวสะอาด ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า นายทัศนัย จิตผ่อง ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในสังกัดร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ออป.แพร่ และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ วนอุทยานดอยม่อนแก้ว ม่อนเด็ง ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน ในกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ได้แจกจ่ายของที่ระลึกถุงผ้าลดโลกร้อนและแจกจ่ายกล้าไม้ กิจกรรมกรมป่าไม้มอบกล้าไม้มีค่าแก่ประชาชน ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะจังหวัดแพร่เป็นเมืองแห่งป่าไม้ มีพื้นที่ป่าถึงร้อยละ 64.77 ของพื้นที่จังหวัด การเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้นอกจากจะสร้างความร่มเย็นให้แก่พื้นที่แล้ว ยังเป็นการดำเนินงานสู่เป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกตามเป้าหมาย SDGs ด้วย

พิธีมอบหน้ากากอนามัย N95 ให้กับหน่วยงานในสังกัด

“พิธีมอบหน้ากากอนามัย N95 ให้กับหน่วยงานในสังกัด สจป.3 สาขาแพร่”วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ได้รับมอบหมายจากนายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สำนักฯ เป็นผู้มอบหน้ากากอนามัย N95 ซึ่งได้รับมอบจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จำนวน 3 กล่อง จำนวน 1,800 ชิ้น ให้กับหน่วยงานในสังกัด ณ​ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท ซินเคอ หยวน สตีล จำกัด ซึ่งหน้ากากอนามัย N95 ที่ได้รับมอบจากผู้บริหารกระทรวง ทส. ในวันนี้ ถือเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ อีกทั้ง ยังเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันเพื่อส่งต่อความห่วงใยให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 5

วันนี้ (19 เมษายน 2565) เวลา 08.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 5 ทอดพระเนตรนิทรรศการ และทรงบรรยาย เรื่อง “ร่วมใจ รักษ์ป่าน่าน” โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ร่วมรับเสด็จและกราบบังคมทูลรายงานการจัดงานสัมมนา พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ร่วมรับเสด็จ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับฟังการเสวนา เรื่อง “ชีวิตบ้านน้ำจูน” โดย นายบัณฑูร ล่ำซำ และนางสาวสุภาดา ใจปิง และการเสวนา เรื่อง “หมู่เฮาร่วมอ๊กร่วมใจ๋เดินหน้าไปโตยกั๋น” โดย คุณวิบูรณ์ แววบัณฑิต พลตรี รุศมนตรี จิณเสน และนายเสาร์ คำมูลอินทร์ ในโอกาสนี้ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมสัมมนา และทรงบรรยาย เรื่อง “ร่วมใจ รักษ์ป่าน่าน” ที่มีหน่วยงานหลายภาคส่วน และผู้ที่สนใจกว่า 200 คน เข้าร่วมระดมความคิด ร่วมแสวงหาแนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าน่าน และวิถีทางให้คนอยู่ร่วมกับป่า เห็นคุณของป่า ใช้ประโยชน์กับป่าอย่างเหมาะสม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ เพราะงานอนุรักษ์ป่าเป็นงานใหญ่ มีสิ่งที่ต้องทำมากมาย และต้องทำอย่างเป็นระบบ จึงต้องอาศัยหน่วยงานหลายฝ่าย ตลอดจนประชาชนเจ้าของพื้นที่ ร่วมมือร่วมใจกัน คนและป่าต่างพึ่งพิงอาศัยกัน ป่าเกื้อกูลประโยชน์แก่ทุกชีวิต พร้อมทั้งปลูกฝังหลักการและความคิดให้กับอนุชนรุ่นต่อไป เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชนจังหวัดน่าน โครงการ “รักษ์ป่าน่าน” มีสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้อำนวยการโครงการ ร่วมกับ จังหวัดน่าน กองทัพบก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้สนับสนุน และประสานงานโครงการ มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาความร่วมมือในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนคนน่านได้ประกอบอาชีพที่สร้างสรรค์และพอเพียง ทำให้สามารถดำรงชีพอยู่กับป่าได้ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนน่าน ได้รับช่วงต่อไปในการรักษาทรัพยากรอันเป็นสมบัติแผ่นดินสืบไปในภายภาคหน้า โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับป่าแก่เยาวชนและชุมชนในพื้นที่#MNRE#รักษ์ป่าน่าน#โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี #น่าน

“สจป.3 สาขาแพร่ ร่วมต้อนรับ รมว.ทส.ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส.ท้องที่จังหวัดน่าน”วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้, นายชีวภาพ ชีวธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สจป.3 สาขาแพร่ พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด ทส. และผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมต้อนรับนายวราวุธ ศิลปอาชา รมส.ทส., นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส.ท้องที่จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมหน่วยจัดการต้นน้ำน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาฝุ่นละอ่องจากไฟป่า และการเผาในที่โล่ง

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 -13.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ศูนย์ป่าไม้แพร่ โดยนายจีระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ,ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้แพร่,เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.1(แม่ปุง), พร.2 (แม่สอง),เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาป่าไม้สอง,เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม,เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม,เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง ได้ตอนรับนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาฝุ่นละอ่องจากไฟป่า และการเผาในที่โล่ง ในท้องที่อำเภอสอง จากนั้นผู้ว่าราชการได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ณ.จุดคัดกรองคนเข้าป่า บริเวณหน้าสถานที่กำจัดขยะของตำบลเตาปูน และเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.2 (แม่สอง) และร่วมปลูกต้นยางนา เพื่อเป็นที่สัญญาลักษณ์สร้างความชุ่มชื่นให้กับแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา13.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยฯโดยการอำนวยการของนายจีระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ และนายลอย ใจจูน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้น่าน ให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.6(ปัว) นำโดยนายมนตรี พลภักดี หัวหน้าหน่วยฯ และชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้น่าน นำโดยนายณัฐชนน คนสูง หัวหน้าชุดฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ หน่วยเฉพาะกิจปฎิบัติการพิเศษ(พญาเสือ),สปป3 (ภาคเหนือ),อช.ดอยภูคา,ชุดสืบสวน สภ.ปัว,กก.4 บก.ปทส.,ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้ แพร่ และน่าน,ศปทส.ตร.,ตำรวจภูธรภาค 5 และนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และ กำลัง อส.อ.ปัว ทำการตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โดยดำเนินการ ดังนี้1.ตรวจยึดไม้ชิงชันแปรรูป จำนวน 124 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 5.85 ลบ.ม. ค่าเสียหายของรัฐ 1,755,000 บาท , ไม้ประดู่แปรรูป จำนวน 107 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 5.43 ลบ.ม. ค่าเสียหายของรัฐ 380,100 บาท2. จับกุมตัวผู้กระทำผิดในที่เกิดเหตุ จำนวน 6 คน คือ 1.นายสมพงศ์ จิตอารีย์ อายุ 65 ปี เจ้าของโกดัง 2.นายชำนาญ จิตอารีย์ อายุ – ปี เจ้าของรถยนต์ทะเบียน กจ-4185 แพร่ 3.นายเจริญ จิตอารีย์ อายุ – ปี ขับรถบรรทุกไม้ โตโยต้า สีเทา ทะเบียน บน-3330 น่าน(บท-8307 น่าน) 4.นายชาญชนะ แสนบ่อ อายุ 25 ปี ขับรถบรรทุกไม้ โตโยต้าสีขาว ทะเบียน ฒร-401 กทม(ยต-3947 เชียงใหม่) 5.นายปรีชา สุภาแก้ว อายุ 40 ปี คนงานในโกดัง 6.นายวีระพงศ์ อุทุมพร อายุ 35 ปี คนงานในโกดัง3.ตรวจยึดรถยนต์กระบะบรรทุกไม้ ทะเบียน บน-3330 น่าน(ติดป้ายหมายเลขทะเบียน บท-8307 น่าน) , ทะเบียน ฒร-401 กทม.(ติดป้ายหมายเลขทะเบียน ยต-3947 เชียงใหม่) และรถยนต์กระบะ 4 ประตู ทะเบียน กจ-4185 แพร่ รวมจำนวน 3 คัน4.ตรวจยึดเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง5. ตรวจยึดอาวุธปืนลูกซองยาวจำนวน 1 กระบอก ปืน .22 จำนวน 1 กระบอก และปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ จำนวน 2 กระบอก6.ตรวจยึดโทรศัพฑ์มือถือ จำนวน 5 เครื่อง เหตุเกิดที่บริเวณโกดัง/อาคาร เลขที่ 130 พิกัด 47Q 702360E , 2129442N บ้านแดนพนา หมู่ที่ 7 ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน นำเรื่องราวส่วดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรปัว(ข้อมูล ปจว. และ เลขที่คดี /เลขที่ยึดทรัพย์ จะประสาน พงส. และจะนำเรียนให้ทราบในวันพรุ่งนี้) โดยนายสมบูรณ์ พุทธวงศ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สปป.3(ภาคเหนือ) เป็นผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน และนายมงคล ไชยภักดี นักวิชาการป่าไม้ขำนาญการพิเศษ และนายณัฐนันท์ ปันกิน เป็นพยาน โดยการเหตุการจับกุมตรวจยึดในครั้งนี้ เป็นการสืบทราบขยายผลและติดตามจับกุมขบวนการทำไม้ส่งข้ามชาติ ของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งมีแหล่งที่มาของไม้จากอ.บ้านโคก จ.อุตรดิตย์ และ อ.ปง จ.พะเยา แล้วนำมาพักรวมกันไว้ในที่เกิดเหตุท้องที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ของกลางทั้งหมดนำไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.6(ปัว) หมู่ 11 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน

1 2 3 8