English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1687

News image

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านเพิ่มเติม...

gen1685

News image

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกรทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านเพิ่มเติม...

gen1686

News image

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อ่านเพิ่มเติม...

gen1684

News image

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกรทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายสุรจิต อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดโครงการรณรงค์ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

gen1683

News image

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ ลานอนุสาวรีย์วีรชน กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

gen1682

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในการแถลงข่าว วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 ณ ลานสมานมิตร คิดดี พูดดี ทำดี กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

gen1681

News image

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในการเปิดงาน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม...

gen1679

News image

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการบริหารราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม...

gen1678

News image

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ประธานเปิดงาน โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี อ่านเพิ่มเติม...

gen1676

News image

คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ พระบรมมหาราชวัง อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1738

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของคณะทำงานฝ่ายรับมอบส่งมอบไม้มีค่าตามคำสั่งที่ 1/2558 ลว 5 ก.พ. 58 ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ เพื่อการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 203/2557 ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อู่บกพหลโยธิน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1737

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1736

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ไม้สะแกนา ให้กรมป่าไม้ดำเนินการเพาะขยายพันธุ์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนโดย ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ 20 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1735

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้การตอนรับคณะเจ้าหน้าที่จากองค์กร SIDA ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคาร 10 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1732

News image

แถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นการเตรียมการรับมือกับปัญหาสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ณ ห้องประชุม 201 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1733

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติภารกิจในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1734

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติภารกิจในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1731

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ อ่านเพิ่มเติม...

news1730

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ และคณะได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในท้องที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1726

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556-2557 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

1681

News image

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) เมื่อวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2558... อ่านเพิ่มเติม...

1679

News image

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม และนายพฤกษ์ โสโน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานร่วมในการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ผ่านระบบ VDO CONFERENCE เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้... อ่านเพิ่มเติม...

1680

News image

ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์” ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 , จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 , จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558... อ่านเพิ่มเติม...

1678

News image

นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน การถ่ายทอดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยใช้ข้อมูลแผนที่แนวเขตของโครงการเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 6 มีนาคม 2558
There are no translations available.

-  ป่าไม้คุมเข้มไม้ชิงชันตลาดมืดแทนไม้พะยูง (มติชน 6 มี.ค. 58 หน้า 1)
-  คอลัมน์ เลขที่1 ซอยปลื้มมณี การคัดสรรข้าราชการขึ้นเป็น รองอธิบดีกรมป่าไม้
  (บ้านเมือง 6 มี.ค. 58 หน้า 4)

-  ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้จัดตั้งศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ
 
(มติชน 6 มี.ค. 58 หน้า 17)
-  แจงปมสาขาธรรมกายซื้อที่ดิน จ.เชียงใหม่ (คมชัดลึก 6 มี.ค. 58 หน้า 1)
-  ข่าวสดชวนปลูกป่า สัก–ตะเคียน (ข่าวสด 6 มี.ค. 58 หน้า 1)
-  คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก จับเสี่ยซื้อของเก่า (ไทยรัฐ 6 มี.ค. 58 หน้า 19)
-  บึงกาฬจับหนุ่มพร้อมไม้พะยูงมูลค่า 1 ล้าน (เดลินิวส์ 6 มี.ค. 58 หน้า 13)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 4-5 มีนาคม 2558
There are no translations available.

-  ขนพะยูงสร้างพิพิธภัณฑ์ (เดลินิวส์ 4 มี.ค. 58 หน้า 13)
-  บุกวัดยึดไม้เถื่อนแปรรูปสร้างศาลา (ไทยโพสต์ 5 มี.ค. 58 หน้า 6)
-  ออกหมายเรียกธัมมชโย (คมชัดลึก 5 มี.ค. 58 หน้า 1,16)
-  ข่าวสดปลูกปีที่ 5 ป่าสัก-ตะเคียน (ข่าวสด 5 มี.ค. 58 หน้า 1,16)
-  คอลัมน์แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ (บ้านเมือง 5 มี.ค. 58 หน้า 14)
-  คอลัมน์ข่าวสั้น จับลอบตัดไม้พะยูง (บ้านเมือง 4 มี.ค. 58 หน้า 20)
-  คอลัมน์ทั่วไทยข่าวสด  บึงกาฬ-ยึดไม้พะยูง (ข่าวสด 5 มี.ค. 58 หน้า 16)
-  คอลัมน์ทั่วไทยข่าวสด (ข่าวสด 5 มี.ค. 58 หน้า 16)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 1-2 มีนาคม 2558
There are no translations available.

-  ธรรมชมชาติ ศิลปะ กับ ศิลปิน เหมาะสม ถูก ผิด อย่างไร? อยากติดตาม
  (แนวหน้า 2 มี.ค 58 หน้า 18)
-  ภาพข่าวสั้น ยึดร้าน-อาคารรุกป่า แม่ต๋ำ (มติชน 1 มี.ค. 58 หน้า 9)
-  ไล่ล่าระทึกยิงสกัดแก๊งขนพะยูง (มติชน 1 มี.ค. 58 หน้า 12)
-  ชงที่ 3 แปลงหนุน แม่ระมาดศูนย์โลจิสติกส์-ศูนย์ราชการ
  (คมชัดลึก 2 มี.ค. 58 หน้า 11)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 3 มีนาคม 2558
There are no translations available.

-  ป่ายะลาวิกฤติถูกบุกทำลายหลายพื้นที่  (สยามรัฐ  3 มี.ค. 58  หน้า 14)
-  คอลัมน์ทั่วไทยข่าวสด..เชียงใหม่-ไฟไหม้ป่า  (ข่าวสด  3 มี.ค. 58  หน้า 14)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
There are no translations available.

- คอลัมน์ม้าสีหมอก ลักลอบขนไม้พะยูง จ.มุกดาหาร (บ้านเมือง 28 ก.พ. 58 หน้า 2)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 40

สืบค้นข้อมูล

Log in

password? username? Register  

VDO Streaming

ปฏิทินกิจกรรม

March 2015
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
ฐานข้อมูลรัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้975
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6957
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้45275
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา50825
mod_vvisit_counterเดือนนี้45275
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา204314
mod_vvisit_counterทั้งหมด10559850

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 Thailand Web Stat