ตรวจสอบพื้นที่กรณีบุกรุกเขตป่าไม้ บริเวณป่าตีนเขาอุทยานแห่งชาติน้ำพอง ท้องที่ บ้านหนองสองห้อง(ช่องฝาง) หมู่ที่ 14 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

» Read more

ตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติฯ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าอุโมง-หนองแวง

» Read more

ตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง

» Read more

แจกจ่ายกล้าไม้ โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศษฐกิจ ในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม

» Read more
1 2