ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก (ตามโปรแกรมคอมพิวเตอร์(พิทักษ์ไพร) เขตป่าสงวนฯป่าดงภูสีฐาน

» Read more

ติดตามและร่วมกันจัดฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมไฟป่าให้แก่อาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่าของเครือข่ายฯ

» Read more

ป่าชุมชน ศปม.มห ออกดำเนินงานการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน และกิจกรรมการจัดทำแนวเขตป่าชุมชน

» Read more

ตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด การใช้ที่ดินของรัฐ (คทช.) จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

คัดเลือกสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนระดับหมู่บ้าน และกิจกรรมการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน

» Read more

ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) พื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้

» Read more