ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรตามโครงการ”พิทักษ์ป่าสำหรับสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนิสิตเข้ารับฟังจำนวนประมาณ 110 คน จัดโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองคูน้อย ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการกรมป่าไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลาแก่นไพร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗

» Read more