ออกประสานงานเพื่อเตรียมพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการพุทธอุทยานประจำปี 2561 ณ ที่พักสงฆ์วัดป่าภูกระแต บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคามพร้อมหน่วยงานราชการและส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริโดยวืทยากรจิตอาสา 904 หน่วย ทภ.2 ณ หอประชุมโรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามโครงการ”ภาคีสนันสนุน ป่าชุมชนลดโลกร้อน” ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองทิดสอน ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณ ห้องประชุม 211 ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคามประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการเพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

» Read more

ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อตัวชี้วัดสำหรับการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำชี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

» Read more
1 56 57 58 59 60