ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และปล่อยปลา” ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์หนองสิม บ้านทัน ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคามครั้งที่ 1 ณ โรงแรมตักศิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

บรรยายความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านวังโจดตามโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังโจด หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

บรรยายความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองเรือ ในโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคามได้ออกปฏิบัติงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ งานด้านป่าไม้ ตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมหาสารคาม

» Read more
1 57 58 59 60