ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ร่วมนักศึกษาฝึกงานคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์เครือข่ายเกษตรกร โคกผักกูด-โป่งแดง ในโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกไปแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในท้องที่อำเภอเมือง และอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู-ศรีวิลัย หมู่ที่ 8 ในโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกไปแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอบรบือ อำเภอนาดูน และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

» Read more
1 58 59 60