datagov


Workshop การนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ หัวข้อ “Data for Digital Government”

ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 จาก 4 ครั้ง เอกสารประกอบการอบรม Download – Google Drive


ข้อมูลเปิดภาครัฐ opendata กรมป่าไม้

หัวข้อนี้จะรวบรวมข้อมูล/คำสั่ง/คู่มือในการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ opendata กรมป่าไม้