แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 9 พฤษภาคม 2024


Workshop การนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ หัวข้อ “Data for Digital Government”

ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 จาก 4 ครั้ง เอกสารประกอบการอบรม Download – Google Drive