แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 23 กุมภาพันธ์ 2023


อบรมระเบียบสำนักนายกรัฐมาตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยวิทยากรจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมาตรี สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่นี่


การอบรมออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 5

เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนฯ เข้าร่วมโครงการการอบรมออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 5 ผ่านระบบ Online และเล็งเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์แก่ผู้สนใจและผู้ศึกษา ในการจัดทำระบบสถิติทางการของประเทศไทย เพื่อให้มีสถิติทางการที่มีมาตรฐานระดับสากล โดยวิทยากรจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ สามารถติดตามดูย้อนหลังได้ที่ EP : 1 https://www.youtube.com/watch?v=t1Xppm84DRc […]