หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ร่วมประชุมอำเภอกุฉินารายณ์

» Read more

ร่วมกันตรวจสอบและตรวจยึดผู้กระทำผิดกฎหมายป่าไม้ตามแผนการตรวจสอบพื้นที่การเปลี่ยนแปลงสภาพป่าปี 2560-61 กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลาน ทิศเหนือ บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม่วง อำเภอ ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

» Read more

ตรวจยึดจับกุมการบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียง

» Read more

ให้คำแนะนำการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนและจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ให้ผู้นำชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย

» Read more
1 2