หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับโครงการฝึกอบรมการป้องกันไฟป่า ของเทศบาลตำบลคำบง ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

» Read more

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 2/2562 ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ได้ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ให้กับผู้นำชุมชน,ราษฎรที่มีที่ดินทำกินรอบพื้นที่ป่าชุมชน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

» Read more

ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ดำเนินการตรวจสภาพป่า พร้อมรับคำขอต่ออายุโครงการป่าชุมชน บ้านโสกส้มกบ , บ้านศรีอุบล และบ้านเจริญสุข ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

» Read more