ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ได้ออกปฎิบัติงานด้านป่่าชุมชนในพื้นที่อำเภอ ธวัชบุรี อำเภอทุุ่งเขาหลวง และอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

ทำงานจังหวัดร้อยเอ็ด ออกพื้นที่เพื่อตรวจรับรองผลการปลูกหรือบำรุงรักษาต้นไม้ของแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ท้องที่อำเภอโพนทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2 /2561 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ได้ออกปฎิบัติงานด้านป่าชุมชนในพื้นที่อำเภอ ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประสานงานกับผู้นำชุมชุนเป้าหมายในการลงทะเบียน สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน กรมป่าไม้

» Read more

โครงการบวชป่า-ปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง

» Read more

ประสานงานกับผู้นำชุมชุนเป้าหมายในการลงทะเบียน สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน กรมป่าไม้

» Read more

1 38 39 40 41 42 44