ไม่มีหมวดหมู่


การบริหารราชการแบบมีส่วนรวม ปี 62

2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2557-2558 ประจำปี พ.ศ. 2562 หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/798 ลว. 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 และเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  >>Download<< สรุปบทเรียนการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 >>Download<< หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 >>Do […]


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 64| 63 | 62 | 61 หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/ว732 ลว.16 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่างๆ >>Download<< หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/ว658 ลว. 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานสรุปผลการสำรวจความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการด้านการอนุมัติ อนุญาตของกรมป่าไม้ พ. […]


แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมป่าไม้

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมป่าไม้ >>Download<< บทสรุปผู้บริหาร >>Download<< สรุปข้อเสนอแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) >>Download<< เทปบันทึกภาพพร้อมเสียง >Download<<


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 63 | 62 | 61 หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/ว730 ลว. 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน >>Download<< รายชื่อคู่มือสำหรับประชาชนที่เกี่ยวข้อง >>Download<< หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/614 ลว. 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก […]