เกี่ยวกับ : พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


ยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

64 | 6362 | 61

  • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/347 ลว. 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 >>Download<<
  • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/236 ลว. 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 >>Download<<
  • ♦ หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/207 ลว. 7 เมษายน 2564 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 >>Download<<
  • ♦ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว6582 ลว. 2 เมษายน 2564 เรื่องการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการคู่มือประชาชน >>Download<<
  • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/167  ลว.  24 มีนาคม 2564 เรื่อง แผนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ภายใต้แผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>Download<<
  • ♦ หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/131 ลว. 8 มีนาคม 2564 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 >>Download<<
  • ♦ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว4330 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ >>Download<<
  • ♦ หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/ว44 ลว. 28 มกราคม 2564 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>Download<<
  • ♦ หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว1382 ลว. 19 มกราคม 2564 เรื่อง แผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>Download<<

 

 


  • หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/20509 ลว.2 ธันวาคม 2258 เรื่อง กำหนดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10 >>Download<<