margarita


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ <<กลับ | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 ประจำปีงบประมาณ 2565 หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/18 ลว. 11 มกราคม 2565 เรื่อง การขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ <<กลับ | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 ประจำปีงบประมาณ 2566 หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.94/ว222 ลว. 16 มิถุนายน 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลสำหรับการจัดทำเอกสารราชการ 2 ภาษา หนังกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.94/ว8360 ลว. 2 มิถุนายน 2566 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลบริการภาครัฐบนศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) หนังสื […]


รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 กรมป่าไม้ เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล และนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้เข้ารับรางวัล พร้อมกองเชียร์จากหลายหน่วยงาน ซึ่งในปี 2565 นี้ กรมป่าไม้ได้รับจำนวน 2 รางวัล ของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษประกอบด้วย รางวัลเลื่องลือขยายผล ในระดับดีเด่น โครงการ Our Khung BangKachao : พัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน รางวัลร่วมใจแก้จน ในร […]


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ <<กลับ | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 ประจำปีงบประมาณ 2564 หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ ทส 1600.9/20451 ลว. 15 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต >>Download<< หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/ว620 ลว. 15 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่านันทนาการ >>Download<&lt […]


การบริหารราชการแบบมีส่วนรวม ปี 64

ประจำปี พ.ศ. 2564 หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว10758 ลว. 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ขั้นที่ 2  >>ดาวน์โหลด<< หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/281 ลว. 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ขั้นที่ 2 >>ดาวน์โหลด<<