การโอนหน่วยงาน ภารกิจ และทรัพยากรการบริหารระหว่างกรมป่าไม้

และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

บันทึกการส่งมอบ - รับมอบภารกิจ

>> Download <<

ติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

►  การ โอนหน่วยงาน ภารกิจ พื้นที่ และทรัพยากรการบริหาร ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ (หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๘/ว๖๗๗๓ ลว. ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘) >> Download <<
หมายเหตุ เอกสารประกอบส่งมอบให้ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้แทนเมื่อวันประชุมวิชาการป่าไม้เรียบร้อยแล้ว
► เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการกำกับการดำเนินการและคณะทำงานตรวจสอบรายละเอียด การโอนหน่วยงาน ภารกิจ พื้นที่ และทรัพยากรการบริหาร ระหว่างกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วันพุธที่  29  เมษายน  2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ >> icon Download <<
► ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ >> Download <<
► คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๕๔๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกกรรมการกำกับการดำเนินการ และคณะทำงานตรวจสอบรายละเอียดการโอน หน่วยงาน ภารกิจ และทรัพยากรการบริหาร ระหว่างกรมป่าไม้ และกรุมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช >>icon Download <<
► หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ สำหรับกรณีปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ของกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางเพื่อเป็นคู่มือปฏิบัติงานตลอดจนหนังสือหารือในกรณีต่างๆ  >> Download <<

ข่าวสาร

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะฯ ได้มาประชุมตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (Site visit)

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะฯ ได้มาปร ...
อ่านเพิ่มเติม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการและมอบรา ...
อ่านเพิ่มเติม

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ จากสำนักงาน ก.พ.ร.

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ ...
อ่านเพิ่มเติม

อ่านข่าวทั้งหมด